Strategię Rozwoju Gminy Walim na lata 2007-2013 opracował Zespół Roboczy w składzie:
1.       Zuzanna Bodurka                    Przewodnicząca Rady Gminy Walim
2.       Adam Hausman                       Wójt Gminy Walim
3.       Sebastian Mika                       Pracownik Urzędu Gminy w Walimiu
4.       Teresa Fiedorowicz-Świst  Pracownik Urzędu Gminy w Walimiu
5.       Krzysztof Madziara               Dyrektor S.I.K Sztolnie Walimskie
6.       Artur Jarczok                         Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
7.       Andrzej Jurczyński                Dyrektor Publicznego Gimnazjum
8.       Zdzisław Jarek                       Prezes Klubu Sportowego Walim
9.       Renata Machelska                  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
10.   Aleksandra Ignaszak              Pracownik Urzędu Gminy w Walimiu
11.   Jan Zając                                 Radny Gminy Walim
12.   Zbigniew Sikorski                  Radny Gminy Walim
13.   Irena Kosek-Lizakowska    Radna Gminy Walim
14.   Olga Jakimowicz-Gałysa    Radna Gminy Walim
15.   Katarzyna Borowiec              Radna Gminy Walim
16.   Robert Ciupka                        Radny Gminy Walim
17.   Jerzy Rodak                           Prezes Stowarzyszenia Kwaterodawców Gór Sowich
18.   Kazimierz Faryna                  Pracownik DolnoŚląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
19.   Danuta Szcześniak                Pracownik DolnoŚląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
20.   Henryk Motowilczuk             Rolnik
21.   Paweł Mazur                           Sołtys
22.   Urszula Witek                       Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół     
 

Niniejsza Strategia odpowiada potrzebie kompleksowego i długookresowego podejścia do rozwoju gminy ze względu na możliwości pozyskiwania funduszy pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Tenże dokument jest wyznacznikiem kierunku rozwoju Gminy uchwalonym przez jej Radę, a celem jego jest określenie priorytetów, zamierzeń, które mogą zostać zrealizowane dzięki współpracy władz samorządowych, mieszkańców i podmiotów gospodarczych.
Głównym instrumentem, za pomocą którego możliwe będzie zrealizowanie założeń strategii, będą środki budżetowe. Z racji tego, że zamierzenia są bardzo kosztowne, a budżet Gminy Walim nie jest w stanie sfinansować wszystkich inwestycji, konieczne będzie dla ich realizacji pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych ze wspomnianych programów, a także ścisłej współpracy z podmiotami prywatnymi prowadzącymi działalność na terenie gminy, jak i z lokalną społecznością, której również zależy na tym, aby Gmina była bardziej atrakcyjna i dawała możliwości rozwoju.
Opracowana Strategia, mimo żmudnego i wymagającego sporego wysiłku procesu tworzenia, jest w swojej konstrukcji dokumentem prostym, wyrażającym nadzieję znacznego rozwoju gminy w założonym kierunku, a także wyjście z długoletniej stagnacji. Został on opracowany zgodnie z zasadą programowości i zasadą partnerstwa społecznego, które są ogólnie akceptowanymi dla tego rodzaju dokumentów strategicznych. Jako dokument o logicznym i spójnym charakterze ma szansę, po dalszych konsultacjach i uzgodnieniach z szeroką reprezentacją mieszkańców gminy, uzyskać szerokie poparcie i wyzwolić drzemiący w lokalnej społeczności potencjał.
Strategię rozwoju można podzielić głównie na 2 części: diagnostyczną i planistyczną. Przy tworzeniu strategii punktem odniesienia musi być diagnoza (charakterystyka aktualnego stanu), polegająca na gromadzeniu informacji, ich analizie i opracowaniu diagnozy o stanie gminy. Pozwoli to na ogólną ocenę stanu istniejącego i wyznaczenie głównych kierunków rozwoju gminy. Ocena tendencji rozwoju doprowadzi do ustalenia wstępnych prognoz, przedstawionych następnie w analizie szans i zagrożeń.
Wyznaczone zostanie w ten sposób pole możliwości rozwoju gminy, na obszarze którego należy szukać rozwiązania problemów wcześniej zidentyfikowanych. Część diagnostyczną kończy analiza SWOT, łącząc tę część strategii rozwoju gminy z częścią planowania strategicznego. Identyfikuje ona mocne i słabe strony gminy oraz jej szanse i zagrożenia. Zjawiska ograniczające możliwość rozwoju gminy-to słabe strony. Mocne strony to podejmowane skuteczne działania przynoszące zamierzone efekty. Są to obszary, na które wpływ ma sama gmina. Natomiast szanse ? to obszary mogące wspierać działania gminy, ale gmina nie ma na nie bezpośredniego wpływu. Zagrożenia to zjawiska, które mogą mieć niekorzystny wpływ na gminę i wynikają z warunków zewnętrznych.
Drugą częścią dokumentu Strategii jest planowanie strategiczne. Struktura planowania strategicznego jest następująca:
I.                   MISJA
II.                OKRE?LENIE CELU STRATEGICZNEGO
III.             OKRE?LENIE CELÓW OPERACYJNYCH
IV.              ZADANIA DO REALIZACJI
MISJA jest pewnego rodzaju deklaracją, która zawiera główne elementy przyszłych działań gminy. Poprzez misję dobierane są kierunki działań dla realizacji założonych celów i jednocześnie pełni ona funkcje motywacyjne i promocyjne. Misja ma również za zadanie udzielać odpowiedzi na pytania, dla kogo gmina chce być atrakcyjna. Misja określa obszary strategiczne, często również okres realizacji strategii.
CEL STRATEGICZNY wyznacza zasadniczy kierunek rozwoju gminy jako całość, jest konkretyzacją misji rozwoju gminy. Są one sformułowane ogólnie jako cele funkcjonalne, tzn. wyrażające pożądane funkcje (potrzeby), które winny zostać zrealizowane (zaspokojone) w określonym horyzoncie czasu. Pomimo swej ogólności, cele strategiczne są związane z konkretną rzeczywistością oraz prognozą jej zmian w przyszłości. Sformułowano cztery cele strategiczne. Są one sobie równe pod względem ważności i pilności, a zatem ich uszeregowanie nie ma wpływu na kolejność realizacji.
CELE OPERACYJNE inaczej efekty, które gmina założyła sobie tworząc strategię i jakie chce osiągnąć w przyszłości. To wła?nie cele są niczym innym, jak kierunkami działania gminy wiążącymi się z tym decyzjami, które dotyczą zasobów i potencjału gminy.
ZADANIA DO REALIZACJI to po kolei wymienione wszystkie inwestycje, prace, działania, które są narzędziem gwarantującym realizację założonych celów. Co staje się warunkiem koniecznym do osiągnięcia założonej misji Gminy, która jest nie tylko planem, ale realnym osiągnięciem. Zadania są dostosowane do możliwości finansowych Gminy.
Na potrzeby niniejszej strategii zobrazowana zostanie sytuacja społeczno-gospodarcza Gminy Walim, jej położenie geograficzne, walory przyrodnicze, ludność, stan gospodarki. Wszystkie dane zaczerpnięte zostały ze śródeł Głównego Urzędu Statystycznego i zostaną przedstawione w formie tabel.
Gmina Walim leży w Górach Sowich oraz Górach Czarnych (Góry Wałbrzyskie) w zlewni wód Bystrzycy, Walimki, Jaworzynki, Młynówki oraz Sowiego Potoku. Położona jest w południowo-wschodniej części Powiatu Wałbrzyskiego. W skład Gminy wchodzi 9 sołectw: Walim, Zagórze Śląskie, Glinno, Jugowice, Dziećmorowice, Michałkowa, Niedświedzica, Olszyniec, Rzeczka.
Atutem Gminy Walim jest korzystny mikroklimat, pomimo niewielkiej odległości od przemysłowego Wałbrzycha. Warunki krajobrazowe, ich różnorodność oraz ciekawe ukształtowanie terenu pozwalają na prowadzenie działalności rekreacyjnej przez cały rok.
Turystyczną wizytówką Gminy jest:
 • Zagórze Śląskie z trzynastowiecznym Zamkiem Grodno położonym na Górze Choina, zbiornikiem zaporowym na rzece Bystrzycy-Jeziorem Bystrzyckim, potężną zaporą wodną-zabytkiem architektury oraz mostem wiszącym. Wokół Jeziora Bystrzyckiego powstała bogata baza rekreacyjna i noclegowa.
 • Walim z zabytkowymi kamieniczkami oraz uruchomionymi do zwiedzania Sztolniami Walimskimi oraz Centrum Muzealno-Turystycznym ?Włodarz?,
 • Rzeczka z ukształtowaniem terenu pozwalającym na uprawianie narciarstwa wyczynowego i śladowego, wyciągami narciarskimi i urządzeniami do wytwarzania sztucznego ?niegu.
            Na terenie Gminy znajduje się sieć szlaków turystycznych umożliwiających turystom wędrowanie po Górach Sowich i Górach Czarnych oraz wejście na najwyższy szczyt Gór Sowich - Wielką Sowę. W Gminie Walim znajduje się poka?na liczba zabytków: stare kościoły, kamieniczki, krzyże pokutne, zabytki architektury, a także pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej-stare drzewa, ciekawe górskie widoki. Gmina Walim daje możliwości rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej
Gmina Walim należy do gmin o dobrze rozwiniętej sieci dróg, chociaż ich jakość nie jest jeszcze dostateczna. W zakresie telekomunikacji nie ma większych problemów, a planowane inwestycje operatorów szybko zaspokajają zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi. Jakość wody w gminie jest bardzo dobra, jednak nie wszystkie wsie są zwodociągowanie i skanalizowane. Związane jest to z dużymi nakładami ze strony gminy. Na terenie gminy istnieją tereny pod działalność produkcyjną i usługową, lecz próby odbudowy upadłego przemysłu napotykają na duże trudności.
W gminie nie ma uciążliwych śródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, jednak wody powierzchniowe są zanieczyszczone przez zaniedbane gospodarstwa rolne. Natężony ruch pojazdów jest śródłem dodatkowych uciążliwości dla mieszkańców. Do ważnych zasobów należą śródła wody zmineralizowanej, a także wody dla celów przemysłowych. Część śródeł wody jest eksploatowana. Obszar gminy jest w 40% zalesiony. 39% powierzchni lasów zarządzane jest przez Nadleśnictwo świdnica i Wałbrzych, natomiast 1% stanowi własność Gminy Walim.
Główne kompleksy leśne stanowią obszar chronionego krajobrazu. Wszystkie lasy uznane są za lasy chronione grupy i spełniające ekologiczne funkcje ochronne, charakterystyczne dla lasów górskich. Sowiogórski Park Krajobrazowy i Rezerwat Przyrody na Górze Choina tworzą możliwości rozwoju turystyki.
Użytki rolne w gminie stanowią 52,8% jej powierzchni z przewagą gleb o średniej i słabej wartości rolniczej i charakteryzują się znacznym areałem użytków zielonych, typowym dla terenów górskich. W większości są to gleby brunatne kwa?ne o składzie mechanicznym glin lekkich. Najlepszymi glebami są gleby kompleksu zbożowo-górskiego.
Gmina Walim położona jest w całości w obrębie Sowiogórskiej Kry Gnejsowej i obejmuje fragmenty czterech jednostek geograficznych-Góry Sowie, Góry Czarne, Góry Wałbrzyskie i Dolina Bystrzycy. Stąd jedynym surowcem przydatnym do produkcji materiałów budowlanych są gnejsy. Brak jest tu innych odmian skał oraz piasków, żwirów i pospółek. W minimalnych ilościach występują gliny powstałe w wyniku procesów wietrzeniowych skał podłoża. Dotychczas nie wykonano badań jakościowych tych glin. W przeszłości gliny te były wykorzystywane do produkcji cegły w małych lokalnych cegielniach. W gminie znajdują się ślady po starych sztolniach.
Na obszarze gminy występują udokumentowane złoża amfibolitu położone w terenie chronionego krajobrazu Gór Sowich. Ponadto obszar gminy zalegają złoża węgla kamiennego i wód zmineralizowanych.
 
J. m.
2005
STAN LUDNOŚCI I RUCH NATURALNY
 Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci
    ogółem
      stałe miejsce zameldowania
        stan na 31 XII
          ogółem
osoba
5 708
          mężczy?ni
osoba
2 789
          kobiety
osoba
2 919
śródło: Główny Urząd Statystyczny 2005
 
J. m.
2005
UŻYTKI ROLNE
 Powierzchnia użytków rolnych
    powierzchnia użytków rolnych
      ogółem
ha
4 074
    grunty orne
      ogółem
ha
1 500
    sady
      ogółem
ha
17
    łąki
      ogółem
ha
1 339
    pastwiska
      ogółem
ha
1 218
LASY
 Lasy i grunty leśne
    ogółem
ha
3 162
POZOSTAŁE GRUNTY I NIEUŻYTKI
 Pozostałe grunty i nieużytki
    ogółem
ha
639
śródło: Główny Urząd Statystyczny 2005
 
J. m.
2005
LE?NICTWO WSZYSTKICH FORM WŁASNOŚCI
 Powierzchnia gruntów leśnych
    ogółem
ha
3 260,0
    lasy ogółem
ha
3 213,7
    grunty leśne publiczne ogółem
ha
3 084,0
    grunty leśne publiczne Skarbu Państwa
ha
3 008,5
    grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych
ha
2 995,5
    grunty leśne prywatne
ha
176,0
 Powierzchnia gruntów nieleśnych zalesionych i przeznaczonych do zalesienia
    zalesienia ogółem
ha
33,8
    zalesienia lasy publiczne ogółem
ha
33,8
    zalesienia lasy publiczne Skarbu Państwa
ha
33,8
    zalesienia lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych
ha
33,8
    grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia ogółem
ha
39,4
    grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia w zarządzie Lasów Państwowych
ha
39,4
    lesistość w %
%
40,80
LE?NICTWO (POZA SKARBEM PAŃSTWA)
 Powierzchnia gruntów leśnych
    ogółem
ha
251,50
    lasy ogółem
ha
251,50
    grunty leśne prywatne ogółem
ha
176,00
    grunty leśne prywatne osób fizycznych
ha
173,00
    grunty leśne gminne ogółem
ha
75,50
    grunty leśne gminne lasy ogółem
ha
75,50
 Pozyskiwanie drewna (grubizny)
    ogółem
m3
559
    lasy prywatne
m3
298
    lasy gminne
m3
261
śródło: Główny Urząd Statystyczny 2005
 
J. m.
2005
BAZA NOCLEGOWA TURYSTYKI
 Obiekty noclegowe ogółem wg miesięcy
    obiekty ogółem VII
ob.
5
    obiekty całoroczne VII
ob.
5
    miejsca noclegowe ogółem VII
miejsce
263
    miejsca noclegowe całoroczne VII
miejsce
263
    korzystający z noclegów ogółem I-XII
osoba
8 943
    korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII
osoba
264
    wynajęte pokoje w hotelach, motelach, pensjonatach ogółem I-XII
pok.
2 158
    wynajęte pokoje w hotelach, motelach, pensjonatach turystom zagranicznym I-XII
pok.
679
    udzielone noclegi ogółem I-XII
nocleg
20 101
    udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII
nocleg
741
śródło: Główny Urząd Statystyczny 2005

Analiza SWOT-jest jedną z najpopularniejszych technik analitycznych, służącą do porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Np. w naukach ekonomicznych jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej organizacji, (np. przedsiębiorstwa), analizy danego projektu, rozwiązania biznesowego itp. Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanej informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):
S (Strengths)-mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu,
W (Weaknesses)-słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu,
O (Opportunities)-szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany,
T (Threats)-zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
Informacja strategiczna, posegregowana według opisanych kryteriów na cztery grupy, jest następnie zapisywana w czterodzielnej macierzy strategicznej, w której lewa połowa zawiera dwie kategorie czynników pozytywnych, a prawa - dwie kategorie czynników negatywnych.

 
-        Położenie geograficzne gminy,
-                Dogodne warunki dla rozwoju inwestycji-Nowy Julianów, bliskość Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stosowany system ulg podatkowych dla przyszłych inwestorów,
-                Znaczna część obszaru gminy daje dogodne warunki dla dalszego rozwoju turystyki i agroturystyki,
-                Walory przyrodnicze gminy-czyste powietrze, liczne lasy, Park Krajobrazowy Gór Sowich, zaporowe Jezioro Bystrzyckie,
-                Dziedzictwo kulturowe gminy-Zamek Grodno, zabytkowa tama na Jeziorze Bystrzyckim, zabytki sakralne, rękodzielnictwo
-                Gmina Walim jako dogodny węzeł szlaków turystycznych
-                Organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju turystyki i nie tylko (m.in. Stowarzyszenie Kwaterodawców Gór Sowich, Stowarzyszenie Góry Sowie, Ecoeurowie?, Sowiogórskie Bractwo Kolejowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, kluby sportowe),
-                Dostępność terenów dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego (głównie indywidualnego),
-                Istnienie obiektów o dużych walorach turystycznych (Sztolnie Walimskie, Centrum Muzealno-Turystyczne ?Włodarz? stacja kolejowa w Jugowicach i inne),
-                Zróżnicowane terenowo środowisko naturalne, bogactwo flory i fauny,
-                Udział gminy w związkach gmin (Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Turystycznych Gmin Gór Sowich, Glacensis),
-                Możliwość uprawiania turystyki całorocznej,
-                Eksploatowane ujęcie wody zmineralizowanej,
-                Działalność Centrum Informacji Turystycznej oraz Gminnego Centrum Informacji przy Urzędzie Gminy.
-        Utrzymujące się wysokie bezrobocie w gminie, brak nowych miejsc pracy,
-        Niski stan techniczny infrastruktury drogowej w części gminy, brak parkingów,
-                Brak sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych w niektórych miejscowościach gminy,
-                Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna w zakresie telekomunikacji (telefon, szerokopasmowy Internet) oraz zasięgu telefonii komórkowej,
-                Niedostateczna część gminy posiada plany zagospodarowania przestrzennego,
-        Niski poziom inicjatywy gospodarczej i przedsiębiorczości,
-        Niewystarczająca świadomość społeczna w zakresie roli samorządu,
-        Niski poziom wykształcenia mieszkańców gminy,
-        Migracja młodych mieszkańców,
-        Niewystarczająca ilość mieszkań,
-        Mała ilość obiektów rekreacyjno-sportowych,
-        Mała ilość obiektów gastronomicznych,
-        Słabo oznakowane i niezagospodarowane szlaki turystyczne,
-        Zbyt mała ilość oznakowanych punktów widokowych,
-        Mała ilość imprez promocyjnych gminy,
-        Przestarzała i niedoinwestowana infrastruktura obiektów kulturalnych na terenie Gminy,
-        Brak gminnej trasy turystycznej,
-        Brak obecnie możliwości pełnego zagospodarowania Jeziora Bystrzyckiego do celów rekreacyjno-turystycznych,
-        Brak kwalifikowanej kadry do obsługi ruchu turystycznego,
-        Ograniczone środki finansowe,
-        Niezadowalający stopień integracji i aktywizacji społeczności lokalnej.
 

 
-                Funkcjonowanie Polski w Unii Europejskiej-dostępność funduszy pochodzących ze specjalnych programów na lata 2007-2013,
-                Rozwój współpracy międzygminnej i międzypowiatowej w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej,
-                Popyt na agroturystykę i turystykę wiejską,
-                Rozwój wyższych uczelni w pobliskich miastach, w Wałbrzychu i świdnicy,
-                Rozwój internetu i zaawansowanych technologii,
-        Rozwój współpracy pomiędzy poszczególnymi gospodarstwami agroturystycznymi wielu gmin (Stowarzyszenie Kwaterodawców Gór Sowich),
-        Wzrost popytu na ofertę turystyczno-rekreacyjną oraz kulturalną gminy,
-        Wspólne działania stowarzyszeń gminnych w przyciąganiu kapitału,
-        Większe możliwości pozyskiwania środków pomocowych,
-        Zmiana struktury własności komunalnej,
-        Rozwój komunikacji,
-        Powstanie nowych miejsc pracy w Wałbrzychu i świdnicy w związku z rozwojem specjalnych stref ekonomicznych,
-        Wzrost zainteresowania turystów ofertą gminy,
-        Bliskość dużych aglomeracji miejskich.
 
Niestabilna sytuacja polityczno-gospodarcza i społeczna w kraju, wysoki poziom bezrobocia,
-                Zwiększenie zadań zleconych gminom, bez odpowiedniego wsparcia finansowego,
-                Skomplikowane procedury przy pozyskiwaniu środków unijnych,
-                Wysokie obciążenia podatkowe przedsiębiorców,
-                Skomplikowane prawo, nieudolne egzekwowanie przepisów przez instytucje państwowe,
-                Słaba infrastruktura techniczna kraju (lotniska, autostrady, drogi krajowe),
-                Niski stan techniczny dróg powiatowych i wojewódzkich,
-                Niewystarczające środki na regulację cieków wodnych i likwidację osuwisk,
-        Prowincjonalność gminy,
-        Brak środków finansowych dla przyszłych przedsięwzięć,
-        Nierozwiązane problemy ekologiczne,
-        Zagrożenie powodziowe,
-        Wzmocnienie tendencji negatywnych-alkoholizm, narkomania wśród społeczności lokalnej, wzrost przestępczości,
-        Niepokojący wzrost wandalizmu,
-        Brak skutecznych mechanizmów egzekwowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku,
-        Mała skuteczność zapewnienia bezpieczeństwa przez policję,
-        Atrakcyjna oferta pracy i życia dla młodych mieszkańców naszej gminy za granicą.
 
 

Gmina Walim-jednostką dynamicznego rozwoju turystycznego i rekreacyjnego. Ukierunkowana na stwarzanie warunków godnego życia i wyrównywania szans mieszkańców wsi poprzez rozwój infrastruktury, zwiększenie estetyki, rozwój gospodarczy, wzrost świadomości ekologicznej. Tworząca ośrodek przychylny inwestorom, jak i turystom.

1. ROZWÓJ TURYSTYKI, REKREACJI, SPORTU I KULTURY W GMINIE
 
Uzasadnienie:
            Priorytetem Gminy jest turystyka i elementy z nią związane. Jest ona jednym z najważniejszych kierunków rozwoju Gminy, szansą dla wielu ludzi pozostających bez pracy na podjęcie zatrudnienia. Atutami Gminy w tym zakresie są niewątpliwie położenie geograficzne, walory krajobrazowe i antropogeniczne, a także historia. Na jej terenie działają już liczne gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki wypoczynkowe. Na obszarze Gminy Walim znajduje się wiele atrakcyjnych miejscowości, a w szczególności Zagórze Śląskie z wieloma zabytkami oraz znany w całej Polsce ośrodek sportów zimowych Rzeczka. Liczne wyciągi, dobrze rozbudowana baza noclegowa powodują, że w czasie zimy jest chętnie odwiedzana przez miło?ników nart, snowboardu. Latem natomiast Gmina oferuje wiele atrakcji związanych z turystyką pieszą, rowerową i motorową. Istnieje możliwość wykorzystania Jeziora Bystrzyckiego dla celów zarówno rekreacyjnych, jak i czysto sportowych. Liczne obiekty, które mają ogromne walory turystyczne, pozostają po części niedoinwestowane. Ich odpowiednie doinwestowanie spowoduje wzrost popularności i atrakcyjności Gminy.
            Jednym z elementów rozwoju gminy jest podniesienie rangi odbywających się już imprez oraz kreowanie nowych wydarzeń, które mogłyby wzbogacić ofertę rekreacyjno - kulturalną. Głównym animatorem imprez kulturalnych, a także rozrywkowych, są działające na terenie Gminy instytucje kultury.
               Na terenie Gminy działają stowarzyszenia sportowe, które swoim działaniem obejmują dużą liczbę młodzieży. Dzięki działaniu tego typu organizacji młodzi ludzie, chcący kształtować w sobie ducha sportu, mają wiele możliwości. Wszelkie inicjatywy mające na celu aktywizację młodzieży są jak najbardziej wspierane przez władze Gminy. Warto też zaznaczyć, że w samym Walimiu jest jedno z najwyżej położonych boisk sportowych w Polsce, co może być w większym stopniu wykorzystywane przez duże kluby do przeprowadzenia okresów przygotowawczych przed rozgrywkami na ich wyższych szczeblach. Dzięki czystemu powietrzu, wspaniałym krajobrazom, a przede wszystkim odpowiedniej infrastrukturze, Gmina, a w szczególności mieszkańcy, będą czerpać spore korzyści z wykorzystywania boiska sportowego do takich celów.Działające dość prężnie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych stwarzają możliwość zabezpieczenia i technicznego wsparcia wydarzeń sportowo-kulturalnych.
 
 
CELE OPERACYJNE
 • Poszerzanie oferty bazy turystycznej,
 • Wykorzystanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych gminy,
 • Efektywna promocja gminy,
 • Wzbogacenie życia kulturalnego gminy poprzez zwiększenie oferty imprez,
 • Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
ZADANIA
-        Poprawa jakości szlaków turystycznych
-        Budowa punktów widokowych, wiat turystycznych
-        Pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych na organizację imprez
-        ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy
-        Remont obiektów stanowiących największe atrakcje turystyczne na terenie Gminy Walim
-        Promocja walorów turystycznych i inwestycyjnych Gminy
-        Budowa bazy noclegowo-wypoczynkowej w Gminie
-        Budowa infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej w Gminie
-        Rozbudowa infrastruktury i modernizacja Sztolni Walimskich
-        Budowa hali sportowej w Walimiu
-        Budowa centrum drezynowo-rowerowego w Jugowicach
-        Budowa małych obiektów architektury turystycznej w Gminie
-        Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych
-        Zainstalowanie kamer w miejscach promujących walory turystyczno-przyrodnicze Gminy Walim poprzez Internet
-        Respektowanie prawa (ustawy o turystyce itp.)
-        Utworzenie tras turystycznych
-        Budowa wyciągu krzesełkowego
 
-        Dofinansowanie systemu informacyjno-doradczego dla promocji i rozwoju Gminy
-        Zwiększenie oferty i doposażenie instytucji kultury na terenie gminy
-        Wspieranie działań zmierzających do poprawy estetyki i stanu technicznego obiektów zabytkowych i wpisanych do rejestru zabytków
-        Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie sportu, kultury, rękodzielnictwa i turystyki

 
 
 
Uzasadnienie:
Aby móc mówić o rozwoju Gminy, koniecznością jest rozbudowa sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a także jej unowocześnienie. Jest to jednym z najważniejszych kryteriów polepszenia jakości życia lokalnej społeczności, rozwoju gospodarczego, a w szczególności stworzenie przyjaznych warunków dla inwestycji krajowych jak i zagranicznych.
Ważnym aspektem tego celu jest likwidacja wszystkich uwidocznionych braków infrastrukturalnych, co jest ważnym elementem szeroko rozumianej poprawy wizerunku gminy, polepszenia warunków gospodarowania. Rozwój infrastruktury technicznej poprzez wspomniane działania jest również bardzo ważny dla nadrzędnego celu, jaki postawiła sobie Gmina Walim, a zatem rozwoju turystyki, rekreacji i sportu. Rozwój infrastrukturalny jest jednym z najważniejszych aspektów walki z dużym bezrobociem. Stąd też istnieje ogromna potrzeba nadania zagadnieniom rozwoju infrastruktury technicznej dużego znaczenia.
CELE OPERACYJNE
 • Przychylność dla inwestorów krajowych jak i zagranicznych,
 • Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia liczby turystów odwiedzających gminę,
 • Polepszenie bytu lokalnej społeczności,
 • Podejmowanie działań proekologicznych
 
ZADANIA
-        Stworzenie sytemu ulg podatkowych dla nowych inwestorów krajowych i zagranicznych
-        ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu
-        Stworzenie miejsc pracy w ramach robót publicznych i społeczno-użytecznych w celu poprawy estetyki Gminy
-        Wspieranie działań związanych z poprawą estetyki w Gminie
-        Zagospodarowanie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Lniarskiego w Walimiu
-        Działania skierowane na poszerzenie działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wałbrzychu na teren gminy Walim
-        Wspieranie tworzenia małych i średnich zakładów produkcyjnych
-        Budowa i modernizacja dróg i mostów na terenie Gminy
-        Budowa parkingów w Gminie
-        Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy
-        Budowa i modernizacja parków rozrywki i rekreacji
-        Poprawa estetyki budynków i ich otoczenia w Gminie
-        Wspieranie inicjatyw lokalnych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie:
Kiedy mówimy o rozwoju Gminy, nie można zapomnieć o edukacji i szkolnictwie. Ważnym elementem jest zapewnienie wysokiego poziomu nauczania. Należy m.in. stale unowocześniać i poszerzać bazę informatyczną, zwiększać ofertę zajęć pozalekcyjnych, wprowadzać do szkoły drugi język obcy. Umożliwić dostęp do dóbr kultury poza terenem gminy. Objąć edukacją przedszkolną dzieci w wieku 3-5 lat, co pozwoli wyrównać szanse edukacyjne dzieci z terenów wiejskich oraz pogłębić ich zdolności i kreatywność. Realizacja tych zadań z pewnością przyczyni się do zmniejszenia stopy bezrobocia w gminie, gdyż osoby o wyższych kwalifikacjach mają większe szanse zatrudnienia.
Ważnym zadaniem w tym zakresie będzie stałe doskonalenie się kadry pedagogicznej. Duże znaczenie ma również poprawa stanu budynków oświatowych oraz zniesienie barier architektonicznych, które należy wykonać w najbliższych latach. Duże znaczenie dla młodzieży uczącej się na terenie gminy będzie miała odpowiedzenia ilość pomocy dydaktycznych, wyposażenie klas w meble i urządzenia wspomagające nowoczesne metody nauczania. Zadaniem gminy jest również zapewnienie sprawnego dowozu uczniów do szkół. Wymaga to posiadania odpowiedniej ilości sprawnych technicznie autobusów szkolnych.
Ważnym czynnikiem dla lokalnej społeczności jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa we własnej gminie. Rosnąca przestępczość jest konsekwencją wielu czynników, wśród których należy podkreślić wzrost ubóstwa (wynikający w dużej mierze z coraz wyższego bezrobocia), coraz mniejsze środki na utrzymanie służb porządku i bezpieczeństwa. Niezbędnym elementem jest również poprawienie bezpieczeństwa od klęsk żywiołowych (zagrożenia powodziowego czy też pożarowego). Strategia przewiduje stałe doskonalenie wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy oraz remonty poszczególnych obiektów i samochodów. Inwestycje tego typu są niezbędne dla utrzymania sprawności bojowej i zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy.
Z racji tego, że Gminę Walim nieraz już dotykały klęski powodzi, istotnym elementem tego celu będziestałe utrzymywanie prac konserwacyjnych murów oporowych, oczyszczanie koryt rzecznych oraz utrzymanie drożności kanałów odwadniających.
Ważnym czynnikiem wzrostu poziomu usług komunalnych jest stworzenie systemu skutecznego zarządzania budynkami mieszkalnymi będącymi mieniem gminy, ale, co jest najważniejsze, przeprowadzanie remontów budynków, szczególnie tych zaniedbanych i potrzebujących szybkiej modernizacji. Ten element ściśle łączy się z estetyką Gminy, gdyż, jak to określa cel strategiczny, Gmina w przyszłości ma być ośrodkiem turystycznym i odrestaurowane budynki będą niewątpliwie jednym z czynników wpływających na zrealizowanie celu.
CELE OPERACYJNE
 • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy,
 • Rozwój szkolnictwa, edukacji, kultury i sportu,
 • Stworzenie profesjonalnego i sprawnego systemu zarządzania gminnymi budynkami mieszkalnymi.
 
ZADANIA
-              Pozyskiwanie funduszy na rozwój szkolnictwa, edukację, kulturę i sport
-              Zakup środka transportu na potrzeby przewozu uczniów szkół z terenu Gminy Walim
-              Modernizacja instytucji kultury
-              Budowa małych obiektów kulturalno-sportowych
-              Termomodernizacja i remont Zespołu Szkół w Walimiu
-              Modernizacja infrastruktury szkolnej na terenie Gminy
-              Zwiększenie oferty instytucji kultury na terenie Gminy i ich doposażenie
-              Poszerzenie oferty szkół o edukację wczesnoszkolną
-              Kształcenie kadry związanej z obsługą ruchu turystycznego
-              Zwiększenie obsady i ilości dyżurów na posterunku policji w Walimiu
-              Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie edukacji, szkolnictwa, kultury i sportu
-              Reaktywowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziećmorowicach
-              Wspieranie rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy

 
 
Uzasadnienie:
Rozwój rolnictwa w Gminie Walim jest ograniczony głównie w zakresie produkcji roślinnej ze względu na jakość gleby i znaczne nachylenie powierzchni. Mimo tych trudności na terenie Gminy funkcjonują liczne gospodarstwa rolne, które obok produkcji roślinnej zajmują się chowem bydła, owiec, w mniejszej skali trzody chlewnej, oraz produkcją jaj konsumpcyjnych. W gospodarstwach spotkać też można konie robocze oraz do rekreacji, sporadycznie również kozy. Cechą charakterystyczną gospodarstw rolnych działających na terenie gminy Walim jest duże rozdrobnienie, gdyż ponad 70% stanowią gospodarstwa 10 hektarowe.
Strategia gminy nie powinna ograniczać produkcji rolniczej w rozumieniu wyboru kierunku-specjalizacji. Jest ona determinowana warunkami rolno-środowiskowymi, tradycją i koniunkturą. Produkcja rolnicza, o której mowa, może odbywać się w warunkach zarówno rolnictwa konwencjonalnego, rolnictwa zrównoważonego oraz rolnictwa ekologicznego. Produkcja roślinna jest, i winna stanowić bazę, paszową dla grup zwierząt, natomiast nadwyżki są zbywane na rynku. Strategia zakłada również rozwój odnawialnych i ekologicznych śródeł energii.
Powstawanie enklaw ekologicznego rolnictwa, znajdujące uznanie coraz to szerszej grupy rolników, akceptujących ten naturalny sposób współżycia człowieka z otaczającą go przyrodą, jest akceptowany i pożądany w naszej gminie. Stwarzanie warunków dla enklaw obejmujących zasięgiem obręby geodezyjne-sołectwa powinno interesować zarówno producentów, jak i władz samorządowych. Zachowanie różnorodności biocenozy, krajobrazu, a także zachowywanie tzw. nieużytków rolnych jako użytków przyrodniczych, miedz i zakrzaczeń stanowić będzie o atrakcyjności terenu. Znaczne wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla ww. mechanizmów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej stanowi o ich atrakcyjności i stwarza klimat dla zachowania środowiska naturalnego w najmniej zmienionej formie. Działania powyższe uatrakcyjnią naszą gminę i zdecydowanie zwiększą zainteresowanie.
Zauważyć trzeba, że, aby móc osiągnąć zamierzone efekty w przetwórstwie żywności ekologicznej, wymagać to będzie dość dużych nakładów finansowych, ale tutaj najpoważniejszym rozwiązaniem będą fundusze pochodzące z Unii Europejskiej oraz z innych śródeł zewnętrznych. Niemałym problemem, który niejako hamuje rozwój rolnictwa, jest brak odpowiedniej kanalizacji, dostępu do bieżącej wody oraz pozbywania się odpadów, dlatego też jednym z celów gminy jest odpowiednia rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej.
Istotne znaczenie dla gospodarujących rolników będzie naśladowanie innych działających prężnie w gospodarce wolnorynkowej rolników.
 
CELE OPERACYJNE
 • Poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa przez wspieranie rozwoju, restrukturyzacji i innowacji, wzmacniające i utrwalające funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej.
 • Poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez rozwiązywanie gospodarki wodno-ściekowej i odpadów komunalnych.
 • Wspomaganie rolników w korzystaniu z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
 • Promocja produkcji żywności ekologicznej.
 
ZADANIA
        Rozwój rynku produktów rolnych
        Udzielanie wsparcia dla rolników w doskonaleniu zawodowym
        Podejmowanie działań związanych z rozwojem produkcji żywności ekologicznej
        Wspieranie organizacji usług rolnych
        Pomoc przy pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na rozwój rolnictwa
        Wspieranie rentowności gospodarstw rolnych
        Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
       Organizowanie szkoleń dla rolników związanych z pozyskiwaniem funduszy pomocowych z Unii Europejskiej
       Budowa mini - wytwórni do przetwórstwa ekologicznej żywności na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne w gminie
       Wspieranie rozwoju gospodarstw pozyskujących energię odnawialną i ekologiczną
        Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie rolnictwa
 

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych określonych w Strategii w największym stopniu uzależniona jest od odpowiedniego planu finansowego oraz środków pochodzących z różnych śródeł. Pierwszoplanowe będą te zadania, w realizacji których niezbędne będzie dofinansowanie z funduszy pozabudżetowych, dotacji i innych środków zewnętrznych. Głównie będą to: wspomniany Regionalny Program Operacyjny Województwa DolnoŚląskiego na lata 2007-2013, Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także inne śródła zewnętrzne, z których można pozyskiwać fundusze na określone zadania.
Z racji tego, że budżet Gminy Walim nie jest w stanie ponie?ć w całości kosztów związanych z realizacją zaplanowanych zadań, konieczne będzie pozyskiwanie środków pieniężnych ze wspomnianych programów. Trzeba jednak dodać, że finansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych nie jest możliwe w całości, dlatego też ta cze?ć, która nie jest objęta dotacją, musi pochodzić z budżetu gminy. Głównym zadaniem władz samorządowych będzie skonstruowanie takiego planu finansowego, który byłby w stanie tę wspomnianą część kosztów pokryć. Zatem od odpowiednich decyzji Wójta i Rady Gminy będzie zależała realizacja zamierzonych działań.
Wdrażanie strategiijest zadaniemwładz samorządowych. Jest ona tylko dokumentem przyszłościowym, który wyznacza kierunki prowadzonych przedsięwzięć, stąd cel strategiczny, a na jego podstawie stworzone cele operacyjne, muszą odznaczać się stosunkowo dużym stopniem powszechności i dłuższą perspektywą czasową. Sam dokument jednak nie gwarantuje sukcesu, dlatego też, aby mogła przynie?ć zaplanowane efekty, konieczne jest sukcesywne jej wdrażanie, czuwanie nad jej realizacją i kontrolowanie jej przebiegu.
Wyznaczenie odpowiedniego procesu wdrażania strategii wymaga wspólnych działań ze strony wielu instytucji, organizacji i osób. Zasadniczym krokiem wdrażania strategii jest przeprowadzenie analizy możliwości finansowych gminy i przyjętych zadań z określeniem kolejności i czasu ich realizacji, a także określenie możliwości pozyskania brakujących środków pieniężnych ze śródeł pozabudżetowych.
Celem zaplanowanych zadań jest przede wszystkim podniesienie atrakcyjności gminy Walim w oczach mieszkańców, inwestorów, a także turystów. Przerwanie realizacji tych zadań może mieć dość duże skutki w przyszłości. Niewykonanie zadań w obszarze infrastruktury technicznej odstraszy inwestorów, a także turystów. Zaniedbania w dziedzinie oświaty i kultury doprowadzą do migracji młodzieży z terenu Gminy w poszukiwaniu lepszych warunków kształcenia i pracy. Trzeba zaznaczyć, że realizacja strategii nie może trzymać się sztywno określonych reguł. Wynika to z tego, że sytuacja społeczno-gospodarcza, czynniki zewnętrzne mogą na tyle ulec zmianie, że konieczne będzie dokonanie korekt w strategii, zmienić cele czy też sposób ich realizacji. Dlatego musi ona być elastyczna i dostosowywać się do zmian w otoczeniu.
Ważnym elementem wdrażania strategii będzie monitoring. Czyli stały i ciągły proces obserwacji ilościowych i jakościowych zmian wybranych mierników, mających na celu zapewnienie informacji na temat słuszności i skuteczności podejmowanych działań oraz ich zmianę w przypadku rozbieżności pomiędzy założeniami a rezultatami. Monitoringiem objęte zostaną podstawowe obszary życia społeczno-gospodarczego Gminy. Poprzez ustalenie zasad procesu monitoringu zapewniona zostanie bieżąca i etapowa kontrola realizacji strategii.
Monitoring strategii obejmował będzie następujące działania:
 • systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji celów strategicznych,
 • prowadzenie analiz porównawczych i tematycznych-przygotowywanie cyklicznych raportów ukazujących stopień realizacji strategii w głównych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego,
 • ocenę osiągniętych rezultatów oraz określenie stopnia wykonania przyjętych celów i działań, ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a osiągniętymi rezultatami,
 • analizę przyczyn rozbieżności oraz identyfikację obszarów wymagających podjęcia działań interwencyjnych,
 • planowanie zmian w strategii oraz wdrożenie przyjętych działań.
Bieżące działania podejmowane w ramach monitoringu strategii dadzą obraz postępu w realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Natomiast w perspektywie czasu monitoring umożliwi obserwację dynamiki realizacji celów oraz zmian strukturalnych. Całość prac związanych z realizacją strategii powinien koordynować Zespół ds. Strategii. W miarę realizacji działań w zakresie swoich kompetencji poszczególne podmioty powinny uzgadniać terminy oraz możliwość uzyskania dofinansowania ze śródeł pozabudżetowych. Zespół określi wytyczne do identyfikacji projektów w ramach poszczególnych działań, tak by zawarto w nich możliwość uzyskania dodatkowych śródeł finansowania oraz wska?niki osiągnięcia zakładanych efektów. Zakłada się ścisłą współpracę poszczególnych jednostek budżetowych oraz organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi przy realizacji tej strategii.