Walim, dnia  07.08.2012 rok

Ogłoszenie Nr 28/2012

Wójt Gminy Walim

ogłasza rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej, oznaczonej numerem  157o powierzchni 0,1273 ha w Rusinowej.

1.        Działka stanowi własność Gminy Walim, wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich i wykazana jest w KW Numer SW1W/00064325/9, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

2.        Opis działki: działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze asfaltowej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. 

3.        Przeznaczenie działki: w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Dziećmorowice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim nr X/52/2011 z dnia  28 września 2011 roku działka oznaczona jest  symbolami: MN, KDD  i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową oraz w części tereny dróg publicznych dojazdowych.

4.        Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

5.        Cenę wywoławczą do rokowań ustalam w wysokości 30 000 złotych (do ceny uzyskanej w rokowaniach  zostanie doliczony 23 % podatek VAT).

6.        Przetargi zakończone wynikiem negatywnym przeprowadzono 04 czerwca 2012 roku i 23 lipca 2012 roku.

7.        Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, pokój nr 1,najpóźniej do 17 września dnia 2012 r.  do godziny 15 00  w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem: zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż działki numer  157 w Dziećmorowicach.   

8.        Zgłoszenie powinno zawierać:

-  Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli    zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.

          - Datę sporządzenia zgłoszenia

      - Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

         -  Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

 -  Kopię wpłaty zaliczki

 -  Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu.

Rokowania zostaną przeprowadzone w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul. Boczna 9 w dniu  21 września 2012 roku o godzinie 12 00

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

-    dokonanie wpłaty zaliczki w kwocie 3 000 złotych na konto Gminy Walim Nr konta: 62  1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nie później niż do dnia 17 września 2012 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

·         W przypadku uczestnictwa w rokowaniach jednego z małżonków, przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej. 

·         W przypadku uczestnictwa w rokowaniach osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. 

1.        Rokowania przeprowadza się w dwóch etapach, pierwszy przy udziale wszystkich oferentów, drugi ustny etap przy udziale oferentów, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do udziału w tej części, przeprowadzając rokowania osobno z każdą z osób. 

2.        Zastrzega się prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

3.        Cena sprzedaży działki uzyskana w rokowaniach pomniejszona o wcześniej wpłaconą zaliczkę, płatna jest jednorazowo na konto Gminy Walim najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy notarialnej. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia rokowań. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony pisemnie. Nie przystąpienie Nabywcy do zawarcia umowy powoduje przepadek wpłaconej zaliczki. Koszty notarialne i sądowe obciążają Nabywcę.

4.        Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

5.        Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 24 kwietnia 2012 roku.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie jej oględzin a także do zapoznania się z ustaleniami  i ograniczeniami dotyczącymi możliwości jej zagospodarowania.

Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7 lub telefonicznie pod numerem telefonu 74 8494350.

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu oraz opublikowaniu na stronie internetowej: www.bip.walim.pl