Gmina Walim Walim, dn. 5 lipca 2012 r.

Ul. Boczna 9

58-320 Walim

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


1. Wójt Gminy Walim zaprasza  do składania ofert w postępowaniu pn.

Ścieżka edukacyjna - W Centrum Natury 2000


o szacunkowej wartości poniżej 14 000 euro netto, którego przedmiotem jest:

wykonanie i dostarczenie do Zagórza Śląskiego:


  • 26 szt tablic informacyjnych wg załącznika rys nr 1 i tabela nr 1

  • 4 szt ławostołów wg załącznika - rys nr 2,

  • 15 szt ław wg załącznika - rys nr 2,

  • 20 szt koszy na śmieci wg załącznika - rys nr 2,

- 1 kpl ogrodzeń metalowych wg załącznika - rys nr 3,


2. Termin gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi - 36 miesięcy

3. Termin wykonania zamówienia 15 września 2012 r

4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Ul. Boczna 9, 58-320 Walim) drogą pocztową lub faksem (nr faksu - 74 8494 355) do dnia 12 lipca 2012 r. do godz.1200

5. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:

Pan / Pani Adriana Cioruń, tel. 74 849 43 53

6. Kryteriami oceny ofert są:

Cena - waga 70 %

Inne kryteria -zatrudnienie 3 osób bezrobotnych z terenu gminy Walim - waga 30 %

7. Wybór oferty nastąpi w dniu 13 lipca 2012 r.

8. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

- oferta wykonawcy

Załączniki:

  1. druk oferty

  2. rys nr 1,2,3

  3. tabela nr 1

  4. przykładowe wzory tablic