Gmina Walim                                                                                        Walim, dn. 21.06.2012 r.

Ul. Boczna 9

58-320 Walim                                                                                        

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

1. Wójt Gminy Walim zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu pn.

            „Wycinka i pielęgnacja drzew”

 

(nazwa zadania)

o szacunkowej wartości poniżej 14 000 euro netto, którego przedmiotem jest:

Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących na terenach należących do gminy Walim.

 

(opis przedmiotu zamówienia)

 

2. Termin gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi – 3 lata

3. Termin wykonania zamówienia:  od 16 lipca 2012 r. do 16 lipca 2014 r.

4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (ul. Boczna 9, 58-320 Walim) drogą pocztową lub faksem (nr faksu - 74 8494 355) do dnia 12 lipca 2012 r. do godz. 15.00

5. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:

 Pani Adriana Zygadło - Cioruń, tel. 74 8494 353

6. Kryteriami oceny ofert są:   Najniższa cena

7. Wybór oferty nastąpi w dniu 13 lipca 2012 r.

8. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

-  aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-  dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają

   stosowne uprawnienia.