Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2012-06-13, Wójt Gminy Walim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 8/3 o powierzchni 0,9245 ha w Dziećmorowicach.

Walim, dnia 13 czerwca 2012 rok

 

OGŁOSZENIE  Nr 23/2012

Wójt Gminy Walim  o g ł a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:

 

 

Oznaczenie nieruchomości 

 

Opis

 nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości                            i sposób jej zagospodarowania

 

Cena wywoławcza

w złotych

 

Wadium

 w złotych

Numer

księgi wieczystej

według danych ewidencji gruntów

 

SW1W/

000/71375/6

 

Obręb

Dziećmorowice 

działka nr 8/3

powierzchnia

0,9245 ha

Działka niezabudowana, położona

przy drodze asfaltowej                        w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów rolnych. Działka stanowi użytek rolny – pastwisko klasy III.

Rolnicze. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie         z przeznaczeniem         na cele rolnicze.

40 400,-

(słownie: czterdzieści  tysięcy czterysta)

4 000,-

(słownie: cztery tysiące)

 

Działka stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul Boczna 9  

  dnia 24 lipca 2012 roku o godzinie 1000

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium nie później niż do dnia 18 lipca 2012 r. na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dokument tożsamości.

-  dowodu wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie  zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.  

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika  przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub  złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. 

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 410 zł. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu     i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (z 2004 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami ).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął   w dniu 24 kwietnia 2012 r.

 

Pierwszy przetarg na sprzedaż działki zakończony wynikiem negatywnym został przeprowadzony w dniu 5 czerwca 2012 roku.

 

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7  lub telefonicznie numer 74 8494350. Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.bip.walim.pl

Załączniki

mapa działki 8-3 (38.1kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Marianna Gałkowska
Data utworzenia:2012-06-13 12:32:28
Wprowadził do systemu:Marianna Gałkowska
Data wprowadzenia:2012-06-13 12:32:37
Opublikował:Marianna Gałkowska
Data publikacji:2012-06-13 12:38:48
Ostatnia zmiana:2012-06-13 13:28:12
Ilość wyświetleń:1534
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij