Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami gminy Walim za okres 2004 " 2006

 

Sprawozdanie
z realizacji planu gospodarki odpadami gminy Walim
za okres 2004 " 2006

I Wprowadzenie

 1. Celem przygotowanego sprawozdania jest ukazanie zmian, jakie zaistniały w zakresie ilości i struktury odpadów, w omawianym okresie tj. w latach 2004 " 2006, zobrazowanie podejmowanych działań w zakresie: gospodarki odpadami komunalnymi, odpadami opakowaniowymi podlegającymi segregacji, odpadami zawierającymi azbest, edukacji ekologicznej.

 1. Podstawę prawna opracowania jest:
art. 14 ust. 12 b, ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U 62.628 z późn. zm) wprowadzony ustawę z dnia 29 lipca 2005 r.o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.175.1458 ze zm.)

 1. Niniejsze sprawozdanie zostanie przedłożone Radzie Gminy w Walimiu, Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

 1. Gminny plan gospodarki odpadami dla gminy Walim został przyjęty uchwałę Rady Gminy w Walimiu nr XXVIII/146/2004 z dnia 25 listopada 2004 r.

 1. Wójt Gminy w Walimiu w dniu 7 czerwca 2006 r. wydał zarządzenie nr 279 w sprawie : określenia wymagał, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

 1. Na terenie gminy Walim obowiązuje uchwalony uchwałę Nr V/20/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 stycznia 2007 r.

 1. Informacje zebrane w niniejszym opracowaniu pochodzą z danych uzyskanych od podmiotów prowadzących na terenie gminy działalność w zakresie gospodarki odpadami, dokumentów własnych gminy, dane ze spisu powszechnego ludności " 2002 r. , Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.


II Podmioty świadczące usługi w zakresie zbiórki odpadów. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku,


Podmioty świadczące usługi

Gminę obsługują w zakresie odpadów komunalnych następujące firmy:

 1. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Piasta 16
58-300 Wałbrzych
 1. MAXER Sp. z o.o.
ul. Wiejska 14
58-340 GĹ?uszyca


Odpady komunalne

Gmina Walim została objęta systemem zbiórki odpadów komunalnych na obszarze wszystkich miejscowości. cy wyposażeni są w pojemniki do zbierania odpadów o poj. od 110 l do 1100 l. Mają obowiązek dostosowania pojemności wykorzystywanych pojemników do ilości wytwarzanych odpadów. Pojemniki są opróżniane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Oprócz pojemników na odpady komunalne, powstające w gospodarstwach domowych, dopuszcza się stosowanie worków foliowych, oznaczonych logo firm wywozowych. Worki stosowane są tam gdzie istnieją trudności z dojazdem do posesji ze względu na zły stan dróg lub trudny dojazd w okresie zimy.

Na terenie gminy Walim nie istnieje żadna instalacja unieszkodliwiania lub odzysku odpadów komunalnych.
Poniższa tabela przedstawia ilości odpadów unieszkodliwionych poprzez składowanie na składowiskach odpadów komunalnych, przez poszczególne firmy

lp
Firma
składowisko
Ilość odpadów składowanych
(rocznie w Mg)
2004
2005
2006
1
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
"Zawiszów" PUO Sp. z o.o. Zawiszów
1203,4
1205,2
1301,6
2
MAXER
"Gilów"ZUK Pieszyce
"Mieroszów" ZGKiM Mieroszów
b/d
b/d
259,2

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania posiada rezerwę na składowanie odpadów w postaci zapewnienia na przyjmowanie odpadów na składowiska "Jaroszów" i "Wałbrzych".W ogólnej masie odpadów około 92 % to odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Pozostała część to odpady pochodzące od przedsiębiorców i właścicieli sklepów.

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania świadczy usługi w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpłatnie dla osób, które mają podpisaną umową z tą firmą, dla pozostałych osób za odpłatnościę. Zbiórka w/w sprzętu odbywa się w siedzibie przedsiębiorcy w Wałbrzychu przy ulicy Piasta 16. Firma ta również organizuje na podobnych zasadach zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Zbiórka odbywa się raz w miesięcu, w określonym dniu, po uprzednim zgłoszeniu.

W celu dokonywania kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.nr 236, poz 2008) gmina prowadzi ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych. Ewidencja jest utrudniona ze względu na brak programu komputerowego do prowadzenia ewidencji.
Na dzieł 31 grudnia 2006 r., wg dostarczonych przez w/w firmy wykazów, zawartych było 527 umów na usuwanie odpadów komunalnych. Liczba ta zawiera umowy zawarte przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i administracje budynków.


Odpady zawierające azbest

Na terenie gminy zidentyfikowano i wstępnie oszacowano ilość materiałów zawierających azbest. Ustalone zostało, że w/w materiałów w postaci pokryć dachowych, jest około 350 ton na całym terenie gminy. Pokrycia dachowe są w dużej mierze własnościę osób fizycznych, bardzo często są to rolnicy, którzy nie posiadają środków na likwidację i zmianę pokryć dachowych. WĹ?aściciele budynków wykazują duże zainteresowanie pozyskaniem funduszy na demontaż i utylizację tych materiałów. Niemożliwe jest wyasygnowanie środków na w/w prace z Gminnego Funduszu Ochrony środowiska, ze względu na bardzo ograniczone środki. Jedynym możliwym źródłem sfinansowania prac przy demontażu i utylizacji w/w materiałów są kredyty w .

Odpady segregowane

Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Zbiórkę prowadzi Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Odbierane są odpady typu opakowaniowego: PET, makulatura i szkło.
Gmina z tytułu zbiórki tych odpadów nie ponosi kosztów. Pojemniki do segregacji typu dzwon, są własnościę obsługującej firmy, rozmieszczone są w 8 miejscowościach w 19 punktach. Czynione są starania aby zwiąkszyć ilość tych punktów.

Poniższa tabela zawiera informacje o ilościach zebranych odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach


Rok
Opakowania z tworzyw sztucznych PET
(w Mg)
Opakowania z papieru i tektury
(w Mg)
Szkło gospodarcze

(w Mg)
2004

1,20
1,00
7,800
2005

1,90
2,50
13,500
2006

1,53
1,53
16,620
Usuwanie padłych zwierząt

W zakresie usuwania padłych zwierząt od roku 2006 gmina współpracuje z firmą Farmutil HS z siedzibą w Ĺśmiżowie. Firma obsługuje wszystkich mieszkańców gminy, odbiera odpady zwierzące bez opłat. Opłatą ponosi gmina w postaci miesięcznego ryczałtu. W roku 2006 obowiązywała opłata ryczałtowa w wysokości 50 zł miesięcznie netto.


III Edukacja ekologiczna

W omawianym okresie miały miejsce następujące działania w zakresie edukacji ekologicznej:

 • festyn ekologiczny w Wałbrzychu - czerwiec 2004 r. Gmina Walim zaprezentowała się pod hasłem "Gmina Walim gminę ekologiczną i turystyczną";

 • konkurs ekologiczny w ramach imprezy drezynowej w Jugowicach 2005 r. przy współudziale WFOĹ?iGW, udział w konkursie wzięła młodzież i dzieci z terenu całej gminy jak również dzieci przebywające na koloniach na terenie gminy;

 • akcje "sprzętanie świata" i "dni ziemi" - udział corocznie biorą wszystkie szkoły w gminie jak również podopieczni Zakładu Wychowawczego, gmina zabezpiecza środki i transport zebranych odpadów;

 • ekologiczne lekcje w szkole podstawowej w Walimiu prowadzone przy współudziale Urządu Gminy;

 • konkursy ekologiczne organizowane przez Publiczne Gimnazjum w Walimiu. Coroczne konkursy obejmują uczniów gimnazjów w regionie, organizowane są przy współudziale WFOĹ?iGW, pozyskane fundusze przeznaczone są na nagrody i przeprowadzenie konkursu;

 • konkurs zbiórki makulatury organizowany przez Publiczne Gimnazjum w Walimiu w roku 2006;

 • konkurs wzorowa posesja 2005 " celem konkursu było dokonanie wyboru najbardziej estetycznej posesji w gminie, podniesienie estetyki wsi, motywacja do upiększania i dbałości swoich posesji. W konkursie uczestniczyćy wszystkie sołectwa, zgłoszonych było 20 posesji. W pracach komisji uczestniczyli radni i sołtysi poszczególnych sołectw;
IV Wnioski


Gmina winna dążyć do sytuacji, w której wszyscy mieszkańcy będą mieli zawarte umowy na odbiór odpadów. W tym celu należy w prostszy i szybszy sposób prowadzić ewidencję odpadów i firm obsługujących w tym zakresie. W miesięcu marcu 2007 r. został zakupiony program komputerowy do prowadzenia w/w ewidencji. Winien on wydatnie zwiąkszyć możliwość kontroli zawierania i realizacji umów w zakresie usuwania odpadów stałych jak i płynnych.

Należy dążyć do zwiąkszania możliwości segregowania odpadów opakowaniowych poprzez organizowanie nowych punktów do ich zbiórki. Zwiąkszenie ilości zebranych odpadów opakowaniowych winny pozwolić na zmniejszanie się zmieszanych odpadów komunalnych.

Konieczne jest zwiąkszenie finansowego udziału Państwa w takich działaniach jak likwidacja wyrobów zawierających azbest.

Niezbędne jest zwiąkszenie świadomości społeczeństwa w zakresie postępwania z odpadami. Zwiąkszenie tej świadomości można uzyskać poprzez akcje plakatowania, rozsyłania ulotek, edukowania w szkołach dzieci i młodzieży oraz angażowania ich do czynnego działania w zakresie zbiórki odpadów, dbałości o swoje najbliższe środowisko jak również uczestniczenia w uświadamianiu osób starszych.

Konieczna jest akceptacja społeczna dla działań w kierunku zmniejszania ilości odpadów, konieczności segregacji i właściwego postępwania z odpadami. Bez akceptacji społecznej i jego zaangażowania, działania w tej dziedzinie będą mało skuteczne.Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2007-07-06 10:01:16
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2007-07-06 10:03:11
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:24:26
Ilość wyświetleń:2304

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij