Walim, dnia 12 czerwca 2012 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Wójt Gminy Walim działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości wynik I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 05 czerwca 2012 r. na sprzedaż działki nr 8/3 o powierzchni 0,9245 ha, położonej w Dziećmorowicach:

 

  1. Data przetargu – 05.06.2012 rok
  2. Miejsce przetargu – Urząd Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9
  3. Rodzaj przetargu – I przetarg ustny nieograniczony
  4. Oznaczenie nieruchomości – działka nr 8/3 o powierzchni 0,9245 ha w Dziećmorowicach, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta SW1W/00071375/6
  5. Cena wywoławcza – 80 700 złotych

W związku z brakiem oferentów przetarg nie doszedł do skutku  tj. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Informację o wyniku przetargu wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul. Boczna 9 oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.walim.pl