Walim, dnia 06.06.2012 r


OGŁOSZENIE Nr 17/2012

Wójt Gminy Walim o g ł a s z a


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego na parterze budynku w Zagórzu Śląskim przy ulicy Głównej numer 23, składającego się z pokoju, kuchni i wc o łącznej powierzchni użytkowej 36,97 m2, oraz piwnicy o pow. 2,50 m 2, wraz z udziałem wynoszącym 920/10 000 części we wspólnych częściach budynku i jego urządzeniach oraz w działce gruntu numer 156/1 o powierzchni 502 m2 na której położony jest powyższy budynek.


Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim, wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich i wykazana jest w księdze wieczystej Nr SW1W/00045332/2 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.


Cena wywoławcza - 40 000, 00 zł.

Wadium – 4 000, 00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2012 roku o godzinie 1000

w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 .


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium nie później niż do dnia 16 lipca 2012 r. na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.


Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

- dowodu wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.


Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.


Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Wójt Gminy Walim może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości : opłata sądowa i notarialna .


Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem prawnym oraz technicznym nieruchomości. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują stan nieruchomości bez zastrzeżeń.


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 24 kwietnia 2012 roku.


Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu lub telefonicznie pod numerem 74 8494 350.

Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.bip.walim.pl.