Walim, dnia   01.06.2012 r.

 

 

I n f o r m a c j a 

 

 

Wójt Gminy Walim działając na podstawie  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami )  podaje  do publicznej  wiadomości  wyniki   przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych  25 maja  2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, na sprzedaż niżej  wymienionych nieruchomości :

 

1/ Olszyniec  działka numer  92/2 o powierzchni 0,1097 ha.

Cena wywoławcza  28 000, 00 zł. Księga wieczysta  SW1W/00031258.

 

2/ Niedźwiedzica działka numer 150/10 o powierzchni 0, 2200 ha.

Cena wywoławcza   18 000, 00 zł. Księga wieczysta  SW1W/00000508.

 

3/ Zagórze Śląskie działka numer  220/2 o powierzchni 0,1853 ha.

Cena wywoławcza    34 000, 00 zł. Księga wieczysta  SW1W/00063914.

 

 W związku z brakiem oferentów  przetargi nie doszły do skutku tj. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

 Informację o wyniku  przetargu wywiesza  się  na okres 7 dni  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu  ul. Boczna  nr 9 .