Walim, dnia    27.04.2012 r.

 

 O G Ł O S ZE N I E Nr   15/2012

       Wójt  Gminy  Walim ogłasza

 

 pierwszy przetarg ustny ograniczony na oddanie w  najem   na okres lat trzech :

 

garażu   położonego na działce numer 86/2 w Jugowicach przy ulicy Głównej obok numeru 21, składającego się z jednego pomieszczenia o powierzchni  użytkowej   24,12 m2 oraz pomieszczenia

gospodarczego    położonego na działce numer 86/2 w Jugowicach przy ulicy Głównej obok numeru 21, składającego się z jednego pomieszczenia o powierzchni  użytkowej  4,50 m2.            `

 

 Cena wywoławcza   :  4,95 zł. za/ 1m2  miesięcznego czynszu najmu w tym :

 

4,42 zł./m 2 stawka miesięcznego czynszu najmu za garaż,  

 

0,53 zł/m2 - stawka miesięcznego czynszu najmu za budynek gospodarczy

 

postąpienie 0, 04 zł. do stawki czynszu za garaż

 

Przetarg odbędzie się w dniu   4  czerwca 2012 roku     o godzinie   1400  

 

w siedzibiUrzędu  Gminy w Walimiu  przy ul. Bocznej nr 9, pokój nr  1- parter

         

 Do  wylicytowanej stawki  miesięcznego czynszu najmu za 1 m2 zostanie doliczony  podatek VAT  w wysokości 23%. 

Wynegocjowany w przetargu czynsz najmu podlega  corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Waloryzacja dokonywana będzie w formie zawiadomienia. Czynsz najmu  płatny do 10 każdego miesiąca.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli i  najemców lokali położonych w Jugowicach przy ulicy Głównej numer 21.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu  jest :

1/ dokonanie wpłaty wadium w wysokości 120, 00 zł. nie później niż do dnia   30 maja  2012 r. na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524,  przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy,

 

2/okazanie komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego własność lub najem lokalu mieszkalnego w Jugowicach przy ulicy Głównej numer 21 oraz dowodu wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu najmu. 

Przekazanie nieruchomości nastąpi  na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

Podpisanie umowy najmu z Zarządcą nieruchomości Administracją Budynków Komunalnych Spółka z o.o. ul. Długa nr 8, 58-320 Walim nastąpi w terminie 14 dni od daty  wygrania  przetargu. Nie podpisanie w w/w terminie umowy  powoduje  przepadek  wadium, a przetarg czyni  niebyłym.

            Wzywa się  zainteresowanych  do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują  stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

  Przedmiotową nieruchomość można oglądać w uzgodnieniu z pracownikiem  Administracji Budynków Komunalnych Spółka z o.o. ul. Długa 8, 58-320 Walim  tel. 74 8457 324.

Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem   74 8494 350.

Przetarg został ogłoszony  na podstawie Zarządzenia  Wójta Gminy Walim Nr 142/2012 z 3 kwietnia 2012 r.