Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY WALIM OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM.POLSKICH

Wyniki konkursu na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu

 

 

 

 

W wyniku ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół

im. Polskich Noblistów w Walimiu wypłynęła jedna oferta pani Małgorzaty Jarczok zamieszkała Jugowice.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Walim Nr 147/2012 r. z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu  dopuściła  w/w kandydata do konkursu.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja konkursowa wyłoniła na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu kandydata :

 

 

Panią Małgorzatę Jarczok

  Konkurs  został rozstrzygnięty

 

 

 

                                  Przewodniczący komisji

Urszula Witek

 

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 144/2012

WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia ponownego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im.Polskich Noblistów

w Walimiu

Na podstawie art.36a ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tj.Dz.U.z 2004 r. Nr 256,poz.2572

z późn.zm.),rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie

wymagań,jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze

w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U.Nr 184,poz.1436 z późn.zm.)

oraz § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu

konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

(Dz.U. z 2010 .r Nr 60 poz.373 z poźn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam ponownie konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im.Polskich Noblistów w Walimiu

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Walim oraz

wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Walimiu

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjecia

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 144/2012

Wójta Gminy Walim

z dnia 12 kwietnia 2012 r.

 

WÓJT GMINY WALIM OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ IM.POLSKICH NOBLISTÓW W WALIMIU

1) Do konkursu może przystąpić osoba,która spełnia wymagania określone w § 1i § 2 oraz w § 10 rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pażdziernika 2009 r w sprawie wyamagań,jakim powinna odpowiadać

osoba zajmująca stanowsiko dyrektora oraz inne stnowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych

szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U.Nr 184,poz.1436 z poźn.zm.)

2) Zgodnie z § 1 ust.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie

regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy

komisji konkursowej (Dz.U. nr 60,poz.373 z późn.zm),oferta osoby przystępującej do konkursu ma zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły

b) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu

potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,zawierający w szczególności informację o stażu pracy

pedagogicznej- w przypadku nauczyciela,stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela

akademickiego albo stażu pracy,w tym:na stanowsku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej

nauczycielem;

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 3;

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,w tym dyplom ukończenia studiow wyższych lub

świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania,albo świadectwo ukończenia kursu

kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym;

g) oświadczenie,że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

h) oświadczenie,że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe;

i) oświadczenie,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami

publicznymi,o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r o odpowiedzialności za

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 rNr 14,poz.114 z póżn.zm)

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku,o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 pażdziernika

2006 r o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści

tych dokumentów (Dz.U.z 2007r Nr 63,poz.425 z późn.zm)

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny

dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego

m) oświadczenie,że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26

stycznia 1982 r-Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r Nr 97,poz.674 z poźn.zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy

z dnia 27 lipca 2005 r -Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164,poz.1365,z późn.zm) w przypadku

mauczyciela i nauczyciela alakdemickiego;

n) oświadczenie,że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznychw

przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

o) oświadczenie,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,zgodnie z ustawą z dnia 29

sierpnia z 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r nr 101,poz.926 z poźn.zm) w celach

przeprowadzenia konkursu na stanowsiko dyrektora

3) Oferty należy składać do Urzędu Gminy ul.Boczna 9 58-320 Walim - sekretariat tel 74 8494340

w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz z numerem tel.kontaktowego i dopiskiem"

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół im.Polskich Noblistów w Walimiu" w terminie do 26 kwietnia 2012r do

godziny 10.00

4) Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Walim.O terminie i miejscu

przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2012-04-12 10:35:11
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2012-04-12 10:36:48
Ostatnia zmiana:2012-05-07 12:45:52
Ilość wyświetleń:2817

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij