Walim, dnia     03.04.2012 r.

 

 

I n f o r m a c j a 

 

 

Wójt Gminy Walim działając na podstawie  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami )  podaje  do publicznej  wiadomości  wynik I przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego 

27 marca 2012 roku  w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu na  sprzedaż  działki  numer   220/1 o powierzchni    1925 m 2 położonej   Zagórzu  Śląskim, wykazanej w Księdze wieczystej Nr 

 

SW1W/00063914 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. .

 

1/Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

 

2/Liczba osób niedopuszczonych  do przetargu - 0

 

3/Cena wywoławcza nieruchomości – 35 400, 00 zł. + 22% VAT

 

4/Najwyższa cena osiągnięta w przetargu   43 984, 80 zł. – brutto

5/ Imię i nazwisko nabywcy: Joanna Kwiatkowska  i  Piotr Ceglarek w udziale po 1/ 2.

 

 Informację o wyniku  przetargu wywiesza  się  na okres 7 dni  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walim ul. Boczna  nr 9 .