Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jugowicach

 

Walimdnia 20.10.2009 r.
OŚ 7624/07/04/09
 
DECYZJA
 
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępwania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)
a także § 3 ust. 1 pkt. 72 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r.
Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wałbrzyskiego Związku Wodocięgów i Kanalizacji z siedzibą Wałbrzych Al. Wyzwolenia z dnia 09.09.2009 r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 polegającego na „Modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków” zlokalizowanego na działce nr 198/2 obręb Jugowice, gmina Walim oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska we Wrocławiu
 
orzekam
 
1.         Realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
pn. „Modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków” zlokalizowanego na działce nr 198/2 obręb Jugowice, gmina Walim
2.         Określam warunki realizacji przedsięwzięcia bioręc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy.
3.         Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanową załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 09.09.2009 r. do Wójta Gminy Walim wpłynÄ?Ĺ? wniosek Wałbrzyskiego Związku Wodocięgów i Kanalizacji z siedzibą Wałbrzych Al. Wyzwolenia 39, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków” zlokalizowanego na działce nr 198/2 obręb Jugowice, gmina Walim.
Informacja o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację
o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urządu Gminy Walim walim.bip.net.pl.
W dniu 16.09.2009 r. Wójt Gminy Walim wszcząć postępwanie administracyjne
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. O fakcie tym zostały powiadomione pisemnie strony postępwania.
Zgodnie z charakterystykę przedsięwzięcia zawartą we wniosku, zostało ono wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 72 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 i 3 oraz mając na uwadze art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Walim pismem z dnia 16.09.2009 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 02.10.2009 r. (data wpływu 07.10.2009 r.) stwierdziła, iż dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie oddziaływania na projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich”.
Na podstawie uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), zebranego materiału oraz opinii w/w organu uznano, że nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.      
Stwierdzono również, że skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. W bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia nie będą realizowane inne przedsięwzięcia, stęd nie zachodzi zagrożenie nakładania się oddziaływaĹ? na środowisko innych przedsięwzięć. Ujemne oddziaływanie na środowisko może występwać jedynie w fazie realizacji przedsięwzięcia podczas pracy ciężkiego sprzętu. Przedsięwzięcie nie będzie naruszać zasobów naturalnych, gdyż w jego obrębie nie stwierdzono występwania zasobów naturalnych. Projekt nie będzie wymagał użycia dużej ilości surowców, wody, materiałów, paliw i oraz energii i nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska. W trakcie realizacji przedsięwzięcia następi krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do środowiska w postaci pyłów w wyniku prowadzonych robót ziemnych, spalin z urządzeń drogowych oraz poziomu emitowanego hałasu związanych z pracę sprzętu budowlanego, nie przekraczających dopuszczalnych wartości. Wskazane powyżej oddziaływania nie wprowadzą w środowisku znaczących zmian. Ryzyko występienia poważnych awarii jest znikome, gdyż zastosowane technologie będą spełniać normy ochrony środowiska. Przy zastosowaniu przepisów BHP oraz przepisów branżowych realizacja przedsięwzięcia nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska.
Rodzaj i skala przedsięwzięcia nie pocięgnie za sobą żadnych zagrożeń. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko. Prawdopodobne oddziaływanie na tereny sąsiednie jest znikome. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w krótkim czasie przez co nie spowoduje negatywnego oddziaływania na treny sąsiednie.   
W związku z powyższym dnia 08.10.2009 r. Wójt Gminy Walim wydał postanowienie znak sprawy: OŚ 7624/07/03/09 o odstępieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Niniejsze postanowienie zostało zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urządu Gminy Walim walim.bip.net.pl. na tablicy ogłoszeń Urządu Gminy Walim.
Bioręc powyższe pod uwagę, oraz fakt, iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów jakości środowiska oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradująco na środowisko, orzeczono jak w sentencji.
 
POUCZENIE
 
1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu wniesione za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227).
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie czterech lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
4.Termin, o którym mowa w pkt 2 może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
5. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
6. Dla przedsięwzięcia, dla którego wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się wymogu uzyskania decyzji środowiskowej w przypadku zmian decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227).
 
 
Otrzymują:
1.Wałbrzyski Związek Wodocięgów i Kanalizacji
    Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 39
2. a/a.
 
Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska we Wrocławiu 
    pl. Powstałców Warszawy 1, 50 – 951 Wrocław
 
 

 

Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej


 
Walim dnia 20.10.2009 r.
OBWIESZCZENIE


                Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępwania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
informują

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków” zlokalizowanego na działce nr 198/2 obręb Jugowice, gmina Walim.
Decyzja została wydana na wniosek Wałbrzyskiego Związku Wodocięgów i Kanalizacji
z siedzibą Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 39.

Wyznacza się stronom postępwania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z treścię decyzji oraz dokumentację sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Urządzie Gminy Walim, pok. nr 13, w godzinach 7.30 - 15.30.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urządu Gminy Walim, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urządzie Gminy Walim.
 
 

 

Zawiadomienie o wszcząciu postępwania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jugowicach”
 
Walim dnia 16.09.2009
 
OŚ 7624/07/01/09
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszcząciu postępwania
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49
i art. 61 § 4 Kodeksu postępwania administracyjnego Urząd Gminy w Walimiu zawiadamia, że zostało wszczęte postępwanie administracyjne na wniosek Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwo Wodocięgów i Kanalizacji z siedzibą Wałbrzych Aleja Wyzwolenia 39
z dnia 09.09.2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jugowicach” lokalizacja zadania działka nr 198/2 obręb Jugowice.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępwania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępwania, a przed wydaniem decyzji umożliwią im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądał. Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępwania administracyjnego, stronę jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępwanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora oraz „Kartą informacyjną przedsięwzięcia” oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia do dnia 08.10.2009 r. w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, pok. nr 13,
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urządu tj. 7.30 - 15.30.
 
 
Otrzymują:
  1. Wałbrzyski Związek Wodocięgów i Kanalizacji
Wałbrzych Aleja Wyzwolenia 39
 
 
 
Sprawę prowadzi:
Adriana Zygadło – Cioruń
tel. 074 8494 353
 
 
Walim, dnia 16.09.2009 r.
 
 
Informacja o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych dla inwestycji pn.
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jugowicach”
 
Poniższą informacje umieszcza się:
  1. na tablicy informacyjnej Urządu Gminy Walim
  2. na stronie internetowej Urządu Gminy Walim
 
INFORMACJA O ĹŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE DOTYCZĄCA WNIOSKU
 
            Na podstawie art. 32 ust 1 pkt 1, ust 3, art. 53, ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62.poz.627 z późn. zm.), Wójt Gminy Walim informuje,
że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono:
 
wniosek o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych, złożony w dniu 09.09.2009 r. Wałbrzyski Związek Wodocięgów i Kanalizacji z siedziba Wałbrzych Aleja Wyzwolenia 39
                      dla przedsięwzięcia polegającego na
Modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Jugowicach”
lokalizacja zadania działka nr 198/2 obręb Jugowice
 
 
 
 
INFORMUJE SIĘ, ŻE W TERMINIE 21 DNI OD DATY PODANIA TEJ INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, TJ OD DNIA 16.09.2009 r. DO DNIA 08.10.2009 r. ISTNIEJE MOZLIWOŚÄ? PISEMNEGO SKŁADANIA UWAG
I WNIOSKÓW
Uwagi można składać w sekretariacie Urządu Gminy w Walimiu pok nr 1, ul. Boczna 9,
58-320 Walim.
Z dokumentami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 13 w godzinach pracy urządu.
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Postanowienie o odstępieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie o wydaniu decyzji (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adriana Zygadło-Cioruń
Data wprowadzenia:2009-09-17 08:24:32
Opublikował:Adriana Zygadło-Cioruń
Data publikacji:2009-10-20 12:46:31
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:24:25
Ilość wyświetleń:2459

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij