W sprawie:
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Data uchwały:
2012-03-19

Numer uchwały:
XVII/89/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach
ogłoszeń.