Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Postanowienie nakładające obowiązek wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Walim dnia 09.07.2009 r.
 
 OŚ 7634/05/06/2009
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Walim
 
o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko
 
            Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko, po otrzymaniu wniosku Gminy Walim z siedzibą Walim ul. Boczna 9
ZAWIADAMIAM
 
o wydaniu postanowienia o obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których został wyznaczony projektowany Specjalny Obszar Siedlisk Natura 2000 „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich” dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektu Zamku Grodno”
 
 
Informacje na temat postępwania można uzyskać w Referacie Ochrony środowiska w tut. Urządzie, pok. 13 tel. 074 8494 353
 
 
Do wiadomości:
  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy Walim
  2. strona internetowa Urządu Gminy Walim
 
Walim dnia 09.07.2009 r.
 
OŚ 7634/05/05/2009
 
POSTANOWIENIE
 
            Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 63 ust. 1 w związku z art. 59 ust 1 pkt. 2, oraz art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępwania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Walim złożonego w dniu 20.05.2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. - „Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno” zlokalizowanego w miejscowości Zagórze Śląskie obręb Zagórze Śląskie, nr ewidencyjny działki 89 oraz pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2009 r. (wpłynÄ?Ĺ?o 19.06.2009 r.) nr RDOĹ?-02-WOOĹ?-6613-3/112/09/amk oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu z dnia 15 czerwca 2009 r. (data wpływu 08.07.2009 r.) Nr PSSE/ZNS/624-32/AS/09 wyrażającą opinią o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
postanawiam
 
  1. nakładam obowiązek wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których został wyznaczony projektowany Specjalny Obszar Siedlisk Natura 2000 „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich”. (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa).
 
Uzasadnienie
 
            W dniu 20.05.2009 r. do tut. Urządu wpłynÄ?Ĺ? wniosek Gminy Walim z siedzibą Walim ul. Boczna 9 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno” zlokalizowanego w miejscowości Zagórze Śląskie obręb Zagórze Śląskie,
nr ewidencyjny działki 89.
            Ww. inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn zm.) jednakże położona jest w granicach projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk PLH 020071 „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich.
W związku z powyższym na postawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 156 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) przedmiotowy wniosek został przedłożony do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu z zapytaniem co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla planowanego przez inwestora przedsięwzięcia,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
            W odpowiedzi na wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 12 czerwca 2009 r. (data wpływu 19.06.2009 r.) Nr RDOĹ?-02-WOOĹ?-6613-3/112/09/amk stwierdził iż przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 w rozumieniu art. 59 ust. 2 ww. ustawy
i w związku z tym powinna zostać przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 na zasadach określonych w dziale V rozdz. 5 powołanej ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania inwestycji na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony projektowany Specjalny Obszar ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich”.
Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu postanowieniem z dnia 15.06.2009 r. (wpłynÄ?Ĺ?o w dniu 08.07.2009 r.) Nr PSSE/ZNS/624-32/AS/09 wyraził opinią o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Bioręc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji postanowienia.
 
            Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia.
 
Otrzymują:
  1. Gmina Walim
  2. Nadleśnictwo Ĺświdnica
Ĺświdnica ul. Sikorskiego 11
 
 
Do wiadomości:
  1. Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska we Wrocławiu
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu
  3. a/a
 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adriana Zygadło-Cioruń
Data wprowadzenia:2009-07-09 15:20:13
Opublikował:Adriana Zygadło-Cioruń
Data publikacji:2009-07-09 15:32:44
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:24:25
Ilość wyświetleń:1675

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij