Ogrodzenie/1/2012                                                                                                                                                                                                  Walim, 20.03.2012 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

            Gmina Walim informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie ogrodzenia miejscowości Walim wzdłuż cieku wodnego" wpłynęło 16 ofert:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

1

P.P.H.U. BEDO TECHNOLOGY Sebastian Bednarek

Ul. Bystrzycka 24

58-100 Świdnica

-

-

2

ASM Bramy Ogrodzenia

Artur Frydulski

Ul. Wyzwolenia 9

05-091 Ząbki

166 050,00

65,93

3

Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa "KAMIL"

Kamil Gawliński

Cięcina Ul. Mickiewicza 43

34-350 Węgierska - Górka

159 604,80

68,59

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

PRODUKCJA - USŁUGI

Krzysztof Janas

Ul. Koszykarska 6

66-320 Trzciel

-

-

5

BRAMAR

M. Raczyński, R. Raczyński Sp. J.

Ul. Królowej Jadwigi 1

26-600 Radom

109 470,00

100

6

QuPri Spółka z o.o.

Ul. Staroprzygodzka 117

63-400 Ostrów Wlkp.

110 109,60

99,42

7

BRAMEL - Zakład Ślusarski

Anna Rusinek

Boruszyn Mały 11A

56-200 Góra

112 990,00

96,88

8

P.P.H.U. "evelTOM"

Tomasz Furmanowicz

Ul. Wolsztyńska 16

64-234 Przemęt

124 845,00

87,68

9

Zakład Budowlany UNIMED

Halina Pawłowska

Ul. Grotnicka 44B

64-140 Włoszakowice

-

-

10

METALZBYT POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Przemysłowa 11

35-105 Rzeszów

129 241,92

84,70

11

Usługi Remontowo-Budowlane

SZYMBUD

Szczepan Krzewicki

Ul. Turystyczna 11

34-371 Ujsoły

122 950,80

89,04

12

Usługowy Zakład Obróbki Ślusarskiej STALMEX

Grzegorz Skiba

Biała 65

21-300 Radzyń Podlaski

147 108,00

74,42

13

Firma UNISTOP A. Rymer

Ul. Lwowska 1

41-250 Czeladź

147 157,20

74,39

14

"Hefajstos" Wojciech Nakwasiński

Szalejów Dolny 59

57-314 Szalejów Górny

121 843,80

89,84

15

FERIMP 2 Spółka Cywilna Świdnica

Tomasz Łysoń, Sylwia Błasiak

58-114 Bystrzyca Górna 61c

127 891,71

85,60

16

P.P.H.U. "STALKON" Stalowe  Konstrukcje

Krzysztof Andrzejewski

Ul. Słowiańska 16

58-130 Żarów

-

-

            Na podstawie art. 89, ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Zamawiający odrzucił oferty Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1, 4, 9 oraz 16. Treść ofert nie jest zgodna z treścią zmienionej w dn. 12.03.2012 r. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie ww. Wykonawcy nie spełnili warunku udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia (wymagane 10 lat), deklarując termin gwarancji według zdezaktualizowanego formularza ofertowego, tj. 36 miesięcy.

            Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania to 97 847,00 zł brutto, natomiast Wykonawcy, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu zaoferowali kwoty wyższe. W związku z tym postępowanie:

UNIEWAŻNIONO

Uzasadnienie prawne:

Art. 93, ust.1, pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

Uzasadnienie faktyczne:

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

Ogrodzenie/1/2012                                                                                           Walim, 12.03.2012 r.

 

UWAGA !!!

Zmiana treści SIWZ oraz treści ogłoszenia z dn. 12.03.2012 r.

dot. zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia miejscowości Walim wzdłuż cieku wodnego"

 

 

1.Zamawiający informuje, że w dniu 12.03.2012 r. dokonano zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 08.03.2012 r., które określono w zaktualizowanych załącznikach do SIWZ, a mianowicie w:

- zał. nr 1 Formularz ofertowy (zmiana dotyczy terminu gwarancji)

- zał. nr 3 Umowa (zmiana dotyczy terminu gwarancji)

- zał. nr 5 Program funkcjonalno - użytkowym (zmiana dotyczy ilości słupków oraz dopuszczenia zastosowania metody proszkowej)

- zał. nr 6 Rysunek (zmiany techniczne i dodatkowe informacje)

2.Zmiany wprowadzono również w ogłoszeniu na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych (dostępne poniżej).

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 71792-2012 z dnia 2012-03-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Zadanie dotyczy wykonania 280 sztuk przęseł ogrodzeniowych oraz 285 sztuk słupków z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo wraz z dostarczeniem ich do miejscowości Walim. Przedmiot zamówienia nie dotyczy montażu dostarczonych...
Termin składania ofert: 2012-03-19

 Numer ogłoszenia: 74694 - 2012; data zamieszczenia: 12.03.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:71792 - 2012 data 08.03.2012 r.

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest:Zadanie dotyczy wykonania 280 sztuk przęseł ogrodzeniowych oraz 285 sztuk słupków z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo wraz z dostarczeniem ich do miejscowości Walim.
 • W ogłoszeniu powinno być:Zadanie dotyczy wykonania 280 sztuk przęseł ogrodzeniowych oraz 290 sztuk słupków z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo wraz z dostarczeniem ich do miejscowości Walim..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:II.1.3).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 10 lat od dnia dostarczenia elementów ogrodzenia.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Informacje o zmianach treści SIWZ oraz treści ogłoszenia dostępne są na stronie przetargu (www.bip.walim.pl) w zaktualizowanych załącznikach, naniesione tłustym drukiem w kolorze niebieskim.

4.Wykonawca ma obowiązek stosować się do zmian wprowadzonych łącznie w SIWZ, ogłoszeniu oraz wszystkich wymienionych załącznikach.

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

Ogrodzenie/1/2012                                                                                                   Walim, 08.03.2012 r.

 

Walim: Wykonanie ogrodzenia miejscowości Walim wzdłuż cieku wodnego
Numer ogłoszenia: 71792 - 2012; data zamieszczenia: 08.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ogrodzenia miejscowości Walim wzdłuż cieku wodnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie dotyczy wykonania 280 sztuk przęseł ogrodzeniowych oraz 285 sztuk słupków z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo wraz z dostarczeniem ich do miejscowości Walim. Przedmiot zamówienia nie dotyczy montażu dostarczonych elementów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - zał. nr 5 do SIWZ Program funkcjonalno - użytkowy - zał. nr 6 do SIWZ Rysunek ogrodzenia - zał. nr 7 do SIWZ Przykładowa ozdoba pręta.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.82.20-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności Zamawiający żąda m.in.: - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, - dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. - oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny spełniania tych warunków w oparciu o załączone do oferty dokumenty
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda: - oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.(zał. nr 2 do SIWZ), - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług (wg załącznika nr 4 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (minimum 2 usługi o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości 100 000,00 zł brutto) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędny potencjał techniczny zamawiający wymaga oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda - oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.(zał. nr 2 do SIWZ) - oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. (załącznik nr 2 do SIWZ), a także oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne oraz przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejsza niż 100 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - wg załącznika nr 1 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1) Zmiana terminu zakończenia zadania, a) przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym, 2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiana obowiązującej stawki VAT; d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Termin i miejsce otwarcia ofert: Gmina Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim,

sala narad, dn.19.03.2012 r. godz. 12:15

 

Zastępca Wójta Gminy Walim

Krzysztof Łuczak