ZARZĄDZENIE NR 143/2012

WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im.Polskich Noblistów

w Walimiu

Na podstawie art.36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.z 2004 r Nr

256,poz.2572 z późn.zm.) oraz § 8 ust.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010

r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu

pracy komisji konkursowej(Dz.U. z 2010r.Nr 60,poz.373 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Unieważniam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im.Polskich Noblistów w Walimiu

przeprowadzony w dniu 11.04.2012r

§ 2. Ogłosić ponownie konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im.Polskich Noblistów w Walimiu

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Walimiu

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Id: VSBWR-FNXTK-KPIDJ-QJCGP-GJXTI. Podpisany Strona 1

---------------------------------------------------------

 

  Załącznik  do Zarządzenia Nr 133/2012 Wójta Gminy Walim

z dnia 6 marca 2012r

 

 

 

 

WÓJT GMINY WALIM OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM.POLSKICH NOBLISTÓW W WALIMIU

 

 

 

1.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1 i §2 oraz

     w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r w 

     sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz 

     inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach  

     publicznych placówek (Dz. U. Nr 184,pozx.1436 z późn. zm.).

2.  Zgodnie z § 1 ist.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 

     2010r.w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub   

     publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60,poz.373 z 

     późn. zm.),oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju  

      publicznej szkoły;

 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego 

      lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego 

      obywatelstwo kandydata,

 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności  

      informację o:

      - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

      - stażu pracy dydaktycznej   - w przypadku nauczyciela akademickiego,

      - stażu pracy pracy w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby nie będącej nauczycielem

 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie 

      dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa 

      w lit.c,

 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie 

      dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym 

      dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów    

      podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu 

      kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą ,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydanym przez lekarza medycyny pracy,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem, za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za  naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2005 r Nr 14, poz.114 z późn. zm.),
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 Nr  63,poz.425 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora  publicznej szkoły,
 • oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 • Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r-Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97,poz.674,z późn. zm.),
 • Oświadczenie, że kandydat ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101,poz.926,z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

3.  Oferty należy składać do: Urzędu Gminy ul. Boczna 9 58-320 Walim -sekretariat tel.74 8494340 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem" Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich  Noblistów w Walimiu" w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Walim- w ogłoszeniach

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Walim. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.