Walim, dnia   24.02.2012 r.

 

 O G Ł O S ZE N I E Nr   6/2012

       Wójt  Gminy  Walim ogłasza

 

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w  najem   na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr 1a stanowiącego garaż położonego w budynku  w Walimiu przy ulicy Mickiewicza nr 1, składającego się z jednego pomieszczenia o powierzchni  użytkowej 20,78 m2.            `

 

Przetarg odbędzie się w dniu    26 marca  2012 roku o godzinie  9 30  w siedzibie Urzędu  Gminy w Walimiu  przy ul. Bocznej nr 9, pokój nr  1- parter

 

Cena wywoławcza   : 4,24 zł/m2 - stawka miesięcznego czynszu najmu

Wadium       -    88, 00 zł

Postąpienie –  nie mnie niż 0, 04  zł/m2

Do  wylicytowanej stawki  miesięcznego czynszu najmu za 1 m2 zostanie doliczony  podatek VAT  w wysokości 23%. 

Wynegocjowany w przetargu czynsz najmu podlega  corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Waloryzacja dokonywana będzie w formie zawiadomienia.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium nie później niż do dnia   20 marca  2012 r. na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524,  przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.  

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu najmu. 

Przekazanie nieruchomości nastąpi  na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

Podpisanie umowy najmu z Zarządcą nieruchomości Administracją Budynków Komunalnych Spółka z o.o. ul. Długa nr 8, 58-320 Walim nastąpi w terminie 14 dni od daty  wygrania  przetargu. Nie podpisanie w w/w terminie umowy  powoduje  przepadek  wadium, a przetarg czyni  niebyłym.

            Wzywa się  zainteresowanych  do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują  stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

  Przedmiotową nieruchomość można oglądać w uzgodnieniu z pracownikiem  Administracji Budynków Komunalnych Spółka z o.o. ul. Długa 8, 58-320 Walim  tel. 74 8457 324.

Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem   74 8494 350.

 Ogłoszenie  podlega opublikowaniu na stronie  internetowej  www.bip.walim.pl.