Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Decyzja umarzająca postępwanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań

 

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WALIM
 
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępwania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129 poz. 902 ze zm.) Wójt Gminy Walim zawiadamia poprzez obwieszczenie, o wydanej decyzji umarzającej postępwanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie parkingu dla samochodów osobowych z odwodnieniem o oświetleniem terenu w Zagórzu Śląskim” jednostka ewidencyjna Zagórze Śląskie.
 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walim dnia 22.05.2009 r.
 
OŚ 7624/04/07/2009
 
 
DECYZJA
 
 
Na podstawie art. 104, 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępwania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), przy uwzględnieniu przepisów art. 64 ust. 1 i art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 7 listopada 2008 r. poz. 1227) oraz § 3 ust 1 pkt. 53 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych warunków związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
Umarzam
 
postępwanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie parkingu dla samochodów osobowych z odwodnieniem i oświetleniem terenu w Zagórzu Śląskim” działka nr 97 jednostka ewidencyjna Zagórze Śląskie.
 
Uzasadnienie
 
W dniu 24.03.2009 r. na wniosek Gminy Walim wszczęto postępwanie administracyjne
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji pn. „Budowie parkingu dla samochodów osobowych z odwodnieniem i oświetleniem terenu w Zagórzu Śląskim” działka nr 97 jednostka ewidencyjna Zagórze Śląskie.
 
Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 08 kwietnia 2009 r. sygnatura RDOĹ?-02/WOOĹ?-6613-3/71-1/09/am, stwierdził, że ze względu na lokalizację planowanej inwestycji w bliskim sąsiedztwie siedliska przyrodniczego wymienionego w załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny
i flory, jak również z uwagi na fakt, iż budowa parkingu może skutkować wzmożoną penetrację turystyczną terenu, przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na ww. obszar Natura 2000. W związku z powyższym realizacja przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt dla których wyznaczono ww/ obszar Natura 2000.
Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska ze Wrocławiu w piśmie z dnia 18 maja 2009 r. sygnatura RDOĹ?-02-WOOĹ?-6613-3/71-2/09/am w odpowiedzi na pismo Urządu Gminy z dnia 05.05.2009 r. sygnatura OŚ 7624/04/06/2009 stwierdził iż na planowane przedsięwzięcie nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i nie zasięga się opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska w trybie art. 64 ust 1 cyt. wyżej ustawy.
 
Starosta Wałbrzyski pismem z dnia 10.04.2009 r. sygnatura TOĹ?.7633-22/09 stwierdził, że przy inwestycji tej nie mają zastosowania zapisy § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm. – ostatnia w Dz. U. z 2007 r. nr 158 poz. 1105), a mianowicie rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęty cytowanym rozporządzeniem
 
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu postanowieniem 77/09
z dnia 02 kwietnia 2009 r. znak: PSSE/ZNS/624-18/AS/09 L.dz.1638 wyraził opinią o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie parkingu dla samochodów osobowych – 78 stanowisk postojowych
i w myśl § 3 ust. 1 pkt 53 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), ze względu na zakres inwestycji nie kwalifikuje się jej do inwestycji mogących wpływać na stan środowiska.
 
            Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z przepisami art. 71 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199
z 7 listopada 2008 r. poz. 1227) określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskania takiej decyzji wymagają planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 cytowanej jw. Ustawy, klasyfikujące się do wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). Realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w myśl art. 59 ust. 1 cyt. jw. Ustawy wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
Zatem wszczęte postępwanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia stało się bezprzedmiotowe. Zgodnie
z art. 105 § 1 Kpa, gdy postępwanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępwania.
            Wobec powyższego postanowiono orzec, jak w sentencji niniejszej decyzji.
 
Pouczenie
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
 
                                                                                        
 
Otrzymują:
1. Gmina Walim,
    Walim ul. Boczna 9,
2. Starosta Wałbrzyski
    Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 20 – 24
3. Nadleśnictwo Ĺświdnica
    Ĺświdnica, ul. Sikorskiego 11
4. Biuro Projektów i Usług Techniczno – Budowlanych – Jan Migdał
    Wałbrzych, ul. Uczniowska 21
 
 
 
 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adriana Zygadło-Cioruń
Data wprowadzenia:2009-05-25 11:45:50
Opublikował:Adriana Zygadło-Cioruń
Data publikacji:2009-05-25 11:52:55
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:24:25
Ilość wyświetleń:1764

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij