W sprawie:
udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Data uchwały:
2012-01-30

Numer uchwały:
XV/77/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.