Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

decyzja umarzająca postępwanie w spr."Zmiany sposobu użytkowania i rozbudowa istniejącego budynku Sanatorium "PORANEK"

 

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WALIM
 
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępwania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129 poz. 902 ze zm.) Wójt Gminy Walim zawiadamia poprzez obwieszczenie, o wydanej decyzji umarzającej postępwanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na
„Zmianie sposobu użytkowania i rozbudowie istniejącego budynku Sanatorium „Poranek” na hotel w standardzie trzygwiazdkowym” działka nr 105, jednostka ewidencyjna Zagórze Śląskie.
 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
Walim dnia 01.06.2009 r.
 
OŚ 7624/05/05/2009
 
 
DECYZJA
 
 
Na podstawie art. 104, 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępwania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), przy uwzględnieniu przepisów art. 64 ust. 1 i art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 7 listopada 2008 r. poz. 1227) oraz § 3 ust 1 pkt. 53 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych warunków związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
Umarzam
 
postępwanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania i rozbudowie istniejącego budynku Sanatorium „Poranek” na hotel w standardzie trzygwiazdkowym” działka nr 105, jednostka ewidencyjna Zagórze Śląskie.
Uzasadnienie
 
W dniu 27.04.2009 r. na wniosek Caritas Diecezji Świdnickiej z siedzibą Ĺświdnica pl. Jana Pawła II 1,  wszczęto postępwanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji pn. „Zmianie sposobu użytkowania
i rozbudowie istniejącego budynku Sanatorium „Poranek” na hotel w standardzie trzygwiazdkowym” działka nr 105, jednostka ewidencyjna Zagórze Śląskie.
 
Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 18 maja 2009 r. sygnatura RDOĹ?-02/WOOĹ?-6613-3/98/09/mp, stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie mieści się w zapisach wymienionych w § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm).
W związku z powyższym dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie wydaje się decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto planowane przedsięwzięcie znajduje się wprawdzie
w granicach projektowanego specjalnego obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich”, jednakże z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie powinno znacząco oddziaływać na ww. obszar Natura 2000. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu inwestycji na obszary Natura 2000.
 
Starosta Wałbrzyski pismem z dnia 29.05.2009 r. sygnatura TOĹ?.7633-32/09 stwierdził, że przy inwestycji tej nie mają zastosowania zapisy § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm. – ostatnia w Dz. U. z 2007 r. nr 158 poz. 1105), a mianowicie rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęty cytowanym rozporządzeniem ( nie speśnia zapisu pkt.49: ośrodki wypoczynkowe lub hotele, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100 osób, poza obszarami miejskimi wraz z towarzyszącą infrastrukturę – przewidywana ilość osób 50 oraz pkt.53: garaże lub parkingi samochodowe, lub zespoły parkingów dla nie mniej niż 100 samochodów ciężarowych lub 300 samochodów osobowych – przewiduje się parking na 50 miejsc).
 
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu pismem z dnia 28 maja 2009 r. znak: PSSE/ZNS/624-26/AS/09 L.dz.2621 stwierdził iż  przedmiotowa inwestycja nie jest sklasyfikowana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), jako mogąca wpływać na środowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
            Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z przepisami art. 71 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199
z 7 listopada 2008 r. poz. 1227) określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskania takiej decyzji wymagają planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 cytowanej jw. ustawy, klasyfikujące się do wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
Realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w myśl art. 59 ust. 1 cyt. jw. ustawy wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
Zatem wszczęte postępwanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia stało się bezprzedmiotowe.
Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa, gdy postępwanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępwania.
            Wobec powyższego postanowiono orzec, jak w sentencji niniejszej decyzji.
 
Pouczenie
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
 
                                                                                        
 
Otrzymują:
  1. Nadleśnictwo Ĺświdnica
Ĺświdnica ul. Sikorskiego 11
  1. Państwo Stanisława i Józef Ryl
Zagórze Śląskie ul. Główna 14A
  1. Pan Aleksander Kubera
Wrocław ul. Słowicza 14/3
  1. Urząd Gminy Walim
  2. Caritas Diecezji Świdnickiej
Ĺświdnica pl. Jana Pawła II
  1. a/a
 
 
 
 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adriana Zygadło-Cioruń
Data wprowadzenia:2009-06-03 15:24:09
Opublikował:Adriana Zygadło-Cioruń
Data publikacji:2009-06-03 15:29:24
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:24:25
Ilość wyświetleń:1534

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij