Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2011-12-13, Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim

 

BANK/23/2011                                                                                                                 Walim, 22.12.2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: BANK/23/2011

Nazwa zadania: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 1) złożoną przez Wykonawcę:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu

Centrum Korporacyjne w Wałbrzychu

Ul. Rynek 23

58-300 Wałbrzych

                                                 

Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 122 670,00PLN brutto

 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od  dnia 23.12.2011 r.Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

   

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium cena

1

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu

Centrum Korporacyjne w Wałbrzychu

 

Ul. Rynek 23

58-300 Wałbrzych

122 670,00

100

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z p.zm.)

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

BANK/23/2011                                                                                                   Walim, 19.12.2011 r.

 

 

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu pn.

"Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim

oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim"

 

 

Odpowiedzi na pytania z dn. 16.12.2011 r.

            1. Zamawiający wyraża zgodę na poniższe zapisy:

"Rokroczne podpisywanie umów na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi po przedłożeniu w Banku przez Zamawiającego:

- pisemnej dyspozycji dotyczącej planowanego udostępnienia kredytu na dany rok budżetowy, która zostanie złożona do Banku na 7 dni przed planowanym podpisaniem umowy kredytowej

- projektu budżetu (lub zatwierdzonej już uchwały budżetowej) na dany rok budżetowy, którego ma dotyczyć uruchomienie kredytu, w której określone będą: kwota kredytu ustalona na dany rok budżetowy oraz upoważnienie udzielone przez Radę Gminy Walim Wójtowi Gminy Walim do zaciągnięcia przedmiotowego kredytu

- pozytywnej opinii RIO do projektu budżetu, o którym mowa wyżej

- pozytywnej opinii RIO do planowanego deficytu na dany rok budżetowy (jeśli planowany jest deficyt budżetowy)

- pozytywnej opinii RIO do projektu wieloletniej prognozy finansowej"

            2. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wyciągów papierowych w zamian za możliwość otrzymywania ich w wersji elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu roboczym, pod warunkiem, że będzie to wydruk w układzie jak dotychczasowe wyciągi papierowe

            3. Dopuszczamy możliwość potwierdzania stanu salda za pomocą bankowości elektronicznej.

            4. Wykaz jednostek organizacyjnych:

- Gminny Zespół Obsługi Szkół  w Walimiu

- Ośrodek Pomocy Społecznej Walimiu

- Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu

- Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu

            5. Za usługi nie wymienione w formularzu cenowym bank może pobierać opłaty i prowizje zgodnie z aktualną Taryfą Opłat i Prowizji.

            6. Dotyczy formularza cenowego pkt. 16 - koszt udzielenia kredytu dotyczy ewentualnych kosztów dodatkowych kredytu  poza wymienionymi w punkcie 2 i 2A.

Zastępca Wójta Gminy Walim

Krzysztof Łuczak

 

BANK/23/2011                                                                                                          Walim, 13.12.2011 r.

 

Walim: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz

jednostek organizacyjnych Gminy Walim
Numer ogłoszenia: 424040 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obsługa bankowa budżetu Gminy Walim i jej jednostek organizacyjnych polegać ma m.in. na: - otwarciu rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych - prowadzeniu tych rachunków - realizacji poleceń przelewu w ramach banku obsługującego Gminę Walim - realizacji przelewu do innych banków - wypłacaniu gotówki - drukowaniu i wydawaniu wyciągów bankowych - instalacji w Gminie Walim i w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy systemu bankowości elektronicznej home-banking oraz przeszkoleniu wskazanych pracowników - świadczeniu usług bankowości elektronicznej home-banking - świadczeniu innych czynności związanych z obsługą rachunków bankowych, w tym obsługi płatności masowych - posiadaniu punktu kasowego lub agencji na terenie Walimia - potwierdzeniu stanu salda na każdy dzień roboczy - możliwości inwestowania wolnych środków pieniężnych na lokatach jednodniowych - możliwości zaciągania kredytu w rachunku bieżącym (300 000,00 zł rocznie), oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym stanowi sumę stopy WIBOR 1M i marży banku. Zmiana wysokości oprocentowania następuje od pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni warunek, jeśli przedłoży: - koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności bankowej i realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia na terenie Polski, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania - oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał bądź wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na obsłudze bankowej budżetu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 7 do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączy oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku załączy oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku załączy oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku załączy oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 2. Formularz cenowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4. Oświadczenie o posiadaniu agencji lub punktu kasowego, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ 5. Oświadczenie o uruchomieniu systemu home-banking, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, Sala narad,

dn. 22.12.2011 r. godz. 12:15

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (112.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Formularz cenowy (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Ogólne warunki umowy (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Oświadczenie I (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Oświadczenie II (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Oświadczenie III (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Wykaz usług (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Dobek
Data utworzenia:2011-12-13 12:12:22
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2011-12-13 12:12:37
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2011-12-13 12:14:49
Ostatnia zmiana:2011-12-22 14:14:03
Ilość wyświetleń:1826

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij