Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2011-11-25, Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim

 

BANK/21/2011                                                                                          Walim, 13.12.2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

            Gmina Walim informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne pn.: "Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim"zostało unieważnione na podstawie: art. 93, ust.1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca wykluczeniu.

 

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

  

Uwaga !!! <01.12.2011 r.>

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 01.12.2011 r. znajdują się w załączniku u dołu strony pn. "Odpowiedzi do SIWZ z dn. 01.12.2011 r.".

 

Uwaga !!! <30.11.2011 r.>

Zmiana treści SIWZ w cz. III (zaktualizowana SIWZ znajduje się w załączniku poniżej pn. "Zmiana treści SIWZ" ze zmianą naniesioną tłustym drukiem)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 29.11.2011 r. znajdują się w załączniku u dołu strony pn. "Odpowiedzi do SIWZ z dn. 29.11.2011 r.".

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu załączono w dn. 30.11.2011 r.

 

 

 

BANK/21/2011                                                                                                          Walim, 25.11.2011 r.

 

Walim: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek

organizacyjnych Gminy Walim
Numer ogłoszenia: 396466 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 74 8494340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.walim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Obsługa bankowa budżetu Gminy Walim i jej jednostek organizacyjnych polegać ma m.in. na: - otwarciu rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych - prowadzeniu tych rachunków - realizacji poleceń przelewu w ramach banku obsługującego Gminę Walim - realizacji przelewu do innych banków - wypłacaniu gotówki - drukowaniu i wydawaniu wyciągów bankowych - instalacji w Gminie Walim i w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy systemu bankowości elektronicznej home-banking oraz przeszkoleniu wskazanych pracowników - świadczeniu usług bankowości elektronicznej home-banking - świadczeniu innych czynności związanych z obsługą rachunków bankowych, w tym obsługi płatności masowych - uruchomieniu punktu kasowego lub agencji w Walimiu - potwierdzeniu stanu salda na każdy dzień roboczy - możliwości inwestowania wolnych środków pieniężnych na lokatach jednodniowych - możliwości zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym stanowi sumę stopy WIBOR 1M i marży banku. Zmiana wysokości oprocentowania następuje od pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca. Przez wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe rozumie się wpłaty sołtysów z tytułu rozliczeń zobowiązań podatkowych oraz wpłaty pozostałych osób nie związanych z rachunkiem. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami stanowi weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową. O każdej zmianie oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie przez bank w terminie 7 dni. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w wyniku miesięcznego wypowiedzenia, przy czym bank może wypowiedzieć umowę tylko w razie niedotrzymania przez Zamawiającego istotnych warunków umowy. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować funkcję przekazywania poleceń przelewów za pomocą systemu elektronicznego home-banking lub równoważnego w Gminie Walim i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Walim oraz zapewni obsługę przelewów w formie papierowej w przypadku awarii systemu home-banking lub łącz telekomunikacyjnych z przyczyn dotyczących Zamawiającego, na warunkach jak dla przelewów elektronicznych. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat przez Wykonawcę za przelewy wewnątrzbankowe.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):66.10.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni warunek, jeśli przedłoży: - koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności bankowej i realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia na terenie Polski, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania - oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał bądź wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na obsłudze bankowej budżetu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 7 do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączy oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku załączy oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku załączy oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku załączy oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 2. Formularz cenowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4. Oświadczenie o uruchomieniu agencji lub punktu kasowego, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ 5. Oświadczenie o uruchomieniu systemu home-banking, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:09.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, Sala narad,

dn. 09.12.2011 r. godz. 12:15

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (112.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Formularz cenowy (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Ogólne warunki umowy (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Oświadczenie I (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Oświadczenie II (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Oświadczenie III (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Wykaz usług (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania z dn. 29.11.2011 r. (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała - uchwalenie budżetu 2012 r. (549.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała - projekt wieloletniej prognozy finansowej (8.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie - projekt budżetu 2012 r. (428kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan dochodów 2011 (7.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania z dn. 01.12.2011 r. (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Dobek
Data utworzenia:2011-11-25 10:15:43
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2011-11-25 10:15:56
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2011-11-25 10:20:32
Ostatnia zmiana:2011-12-13 12:24:55
Ilość wyświetleń:1286

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij