Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2011-10-25, Wójt Gminy Walim ogłasza II przetarg na sprzedaż działki numer 31 położonej w Rusinowej.

 

Walim, dnia 25.X. 2011 rok

 

OGŁOSZENIE  Nr  53 / 2011

Wójt Gminy Walim  o g ł a s z a

 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:

 

 

Oznaczenie nieruchomości 

 

Opis

 nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości                                 i sposób jej zagospodarowania

 

Cena wywoławcza

w złotych

 

Wadium

 w złotych

Numer

księgi wieczystej

według danych ewidencji gruntów

 

SW1W/

000076128/5

 

Obręb

 Rusinowa

Jednostka ewidencyjna Walim

Działka nr  31

powierzchnia

0,7600 ha

 

  Działka niezabudowana, położona w terenie o niewielkim nachyleniu w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, ogrodów działkowych oraz użytków rolnych. Nie posiada dostępu do drogi  Stanowi niezagospodarowany użytek rolny.

  W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem ZP jako teren zieleni urządzonej -  parki. Sposób zagospodarowania nieruchomości ustala się zgodnie z przeznaczeniem.    

 41000,00 do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony

23 % podatek VAT

 

 

 

 4100,00

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul Boczna 9               

                                                            dnia  28 listopada 2011 roku o godzinie  14 00

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium nie później niż do dnia   23 listopada 2011 r. na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone          w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.   

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub  złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki.

 Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym został przeprowadzony 14.X.2011 roku.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w  dniu  6 września  2011 r.

 

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7  lub telefonicznienumer 74 8494350. Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.bip.walim

Metadane

Źródło informacji:Bogumiła Kruk
Data utworzenia:2011-10-25 09:38:07
Wprowadził do systemu:Bogumiła Kruk
Data wprowadzenia:2011-10-25 09:38:25
Opublikował:Bogumiła Kruk
Data publikacji:2011-10-25 09:42:58
Ostatnia zmiana:2011-10-25 09:43:05
Ilość wyświetleń:2081

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij