Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2011-10-03, Wójt Gminy Walim ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na lat 99 działki numer 87/1 położonej w Zagórzu Śląskim .

 

Walim, dnia    03.10.2011 r.

                

               Ogłoszenie  Nr  42/2011 

               Wójt Gminy Walim

 

na podstawie :  art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, z późn. zm.), § 3, § 6 i § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108, z późn. zm.),

ogłasza  drugi przetarg pisemny  nieograniczony na oddanie w użytkowanie  wieczyste na lat  99 działki   oznaczonej numerem  87/1  o powierzchni  0, 5426 ha położonej  w Zagórzu Śląskim, jednostka ewidencyjna Walim,  wraz  ze sprzedażą położonego na działce budynku użytkowego oraz  domków kampingowych - przeznaczonych do rozbiórki.

1/Nieruchomość   stanowi własność Gminy Walim,   nie jest obciążona  hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami  oraz  wykazana jest w księdze wieczystej   Nr  SW1W/00065124/7  prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

2/ Nieruchomość oznaczona numerem działki nr 87/1 o powierzchni  0,5426 ha  położona jest  przy brzegu Jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim i  zabudowana jest budynkiem użytkowym przeznaczonym do rozbiórki oraz domkami kampingowymi, przeznaczonymi do rozbiórki - na podstawie  Zaświadczenia   Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu znak  ZAB.6743.45.2011 z  22.02.2011 r. Dostęp do drogi publicznej zostanie zapewniony  poprzez drogi wewnętrzne będące własnością Skarbu Państwa oraz Gminy Walim.

3/ Sposób zagospodarowania nieruchomości określa Miejscowym  Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zagórze Śląskie, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Walim nr XL/237/2009 z dnia 26 października 2009 roku . W przedmiotowym  planie nieruchomość  oznaczona jest symbolem C35.Ut  i przeznaczona jest pod zabudowę  usługową o charakterze turystycznym (plan zagospodarowania przestrzennego dostępny na stronie internetowej www.bip.walim.pl).

4/ Cenę wywoławczą do  przetargu  ustala się w wysokości   900 000, 00 zł.  

Przetarg odbędzie się w   siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu,  ul. Boczna nr 9

  5 grudnia  2011 r. o godzinie   1100

Cena  osiągnięta  w przetargu stanowić będzie   podstawę do naliczenia pierwszej opłaty w wysokości 25 %  i opłat rocznych w wysokości  3 % z tytułu oddania gruntu w  użytkowania wieczyste.

Do opłat z tytułu użytkowania wieczystego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .

Zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dokonuje się  w przypadku zmiany wartości gruntu, nie częściej niż  raz na trzy lata.  Opłaty roczne płatne są do 31 marca każdego roku, począwszy od 2012 roku.

 

5/Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do : wybudowania   obiektów  hotelowo - gastronomicznych wraz z niezbędną  infrastrukturą oraz do prowadzenia działalności w tym zakresie.  Minimalna ilość miejsc noclegowych - 30, miejsc gastronomicznych -100. Poziom posadowienia posadzki powyżej maksymalnego poziomu piętrzenia wody w przyległym zbiorniku wodnym. Termin zakończenia zagospodarowania nieruchomości w tym zabudowy ustala się na okres 3 lat zaś rozpoczęcie zabudowy na okres jednego roku licząc od dnia podpisania umowy notarialnej.

Niedochowanie powyższych zobowiązań   będzie stanowić  podstawę  do rozwiązania  umowy  użytkowania wieczystego lub ustalenie dodatkowych  opłat zgodnie  z art. 33, 63, 64 i 65 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

 

6/ Warunkiem przystąpienia do  przetargu  jest :

a.   dokonanie wpłaty wadium  w kwocie  45 000, 00 zł,   na konto Gminy Walim  Nr konta : 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych  nie później niż do   28 listopada 2011 roku  za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.      

 

b.  złożenie w terminie do dnia  28 listopada 2011 rokudo godz. 15 00oferty w  siedzibie Urzędu Gminy Walim ul. Boczna nr 9  pokój nr 1, w formie  pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem  " Przetarg  pisemny nieograniczony na  oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 87/1  położonej w Zagórzu Śląskim " .

 

Oferta powinna zawierać :

  1. imię, nazwisko i adres  oferenta albo nazwę  lub firmę oraz siedzibę, jeżeli  oferentem jest osoba prawna natomiast  jeżeli  oferentem  jest cudzoziemiec  wymagana jest zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

b.   datę sporządzenia   i podpis oferenta

c.    oświadczenie, że  oferent zapoznał się z warunkami   przetargu i przyjmuje te warunki

      bez zastrzeżeń

d.   oświadczenie oferenta o zapoznaniu  się z  przedmiotem przetargu

e.       oferowaną cenę  i sposób jej zapłaty.

f.        oświadczenie oferenta  do  wykonania zobowiązań  wymienionych w punkcie 5

       g.     program  funkcjonalno - użytkowy  obiektów  zagospodarowania działki w formie graficznej  

               i opisowej

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

 

7/ Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna - tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna odbywać się będzie w obecności oferentów.

 

8/ Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert , bez podania przyczyny na każdym etapie.

 

9/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości.

 

10/ Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie.

 

11 /Pierwsza opłata za oddanie działki w użytkowanie wieczyste wraz z należnym podatkiem VAT   płatna jest  jednorazowo  nie później niż  do dnia  zawarcia umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie  wpłaty  na konto  uznaje się  datę   lokacji środków na rachunku  Gminy.Termin umowy notarialnej  zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia   rozstrzygnięcia   przetargu. 

 

12/ Sprzedawca  zobowiązuje  kupującego do terminowego uiszczania opłat podatkowych , opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego  oraz do pokrycia kosztów związanych z nabyciem  nieruchomości : opłata sądowa i notarialna.

 

13/ Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć  czynności związane z przeprowadzeniem przetargu , do Wójt Gminy Walim.

 

14/ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami upłynął  16 czerwca 2011 roku.

 

15/ Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia  uzasadnionych przyczyn.

 

16/ Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym przeprowadzono 23 września 2011 roku.

17/  Dodatkowe  informacje o warunkach  przetargu można uzyskać w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu lub pod numerem telefonu  74  8494 350 .

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumiła Kruk
Data utworzenia:2011-10-03 08:53:41
Wprowadził do systemu:Bogumiła Kruk
Data wprowadzenia:2011-10-03 08:53:47
Opublikował:Bogumiła Kruk
Data publikacji:2011-10-03 08:57:14
Ostatnia zmiana:2011-10-03 08:57:14
Ilość wyświetleń:2328

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij