Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2011-09-06, Wójt Gminy Walim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości numer 144/5 w Niedźwiedzicy o powierzchni 0,2728 ha.

Walim, dnia 5 września 2011 rok

OGŁOSZENIE  Nr 35 / 2011

Wójt Gminy Walim  o g ł a s z a

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości 

Opis

 nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości                                 i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

w złotych

Wadium

 w złotych

Numer

księgi wieczystej

według danych ewidencji gruntów

SW1W/

000/30392/2

Obręb

Niedźwiedzica

AM-1

 Działka nr 144/5  

powierzchnia

0,2728 ha

Nieruchomość niezabudowana,  zlokalizowana na peryferiach miejscowości,  przy drodze gruntowej, stanowi użytek rolny.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiedzica nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze. 

5 300,-

(słownie: pięć tysięcy trzysta)

600,-

(słownie: sześćset )

Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul Boczna 9  dnia 12 października 2011 roku o godzinie 10 20

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium nie później niż do dnia 07 pażdziernika 2011 r. na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.   

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub  złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 53 zł. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki.

 Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  w dniu 30 sierpnia  2011 r.

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7  lub telefonicznie numer 74 8494350. Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.bip.walim.pl

 

 

Walim, dnia 19 października 2011 r. 

 

I N F O R M A C J A

         Wójt Gminy Walimdziałając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości wynik I przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż działki nr 144/5 położonej w Niedźwiedzicy.

  1. Data przetargu - 12 pażdziernik 2011 rok
  2. Miejsce przetargu - Urząd Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9
  3. Rodzaj przetargu - I przetarg ustny nieograniczony
  4. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 144/5 o powierzchni 0,2728 ha w Niedżwiedzicy, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta numer SW1W/00030392/2
  5. Liczba osób dopuszczonych do przetargu - 1
  6. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - 0
  7. Cena wywoławcza - 5 300 złotych
  8. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 5 360 złotych
  9. Imię i nazwisko nabywcy - Franciszek Prask i Teresa Prask.

Informację o wyniku przetargu wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9 oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.walim.pl

Metadane

Źródło informacji:Marianna Gałkowska
Data utworzenia:2011-09-06 12:33:33
Wprowadził do systemu:Marianna Gałkowska
Data wprowadzenia:2011-09-06 12:33:44
Opublikował:Marianna Gałkowska
Data publikacji:2011-09-06 12:41:00
Ostatnia zmiana:2011-10-19 10:09:21
Ilość wyświetleń:1794

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij