Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2011-07-13, Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2 700 000,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu

 

Kredyt/12/2011                                                                                                                Walim, 08.08.2011 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Kredyt/12/2011

Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2 700 000,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 1) złożoną przez Wykonawcę:

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

 

W prowadzonym postępowaniu została odrzucona ofert nr 2.

Uzasadnienie prawne:art. 89, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)

Uzasadnienie faktyczne:Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ z dn. 13.07.2011 r. W ofercie uwzględniono stawkę 4,61%, natomiast wymagana była stawka WIBOR 1M z dn. 25.07.2011 r., która wynosi 4,62%

                                                 

Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 1 049 973,43 PLN brutto

 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od  dnia 16.08.2011 r.Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

      

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

 

Liczba punktów w kryterium cena

 

1

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

1 049 973,43

100

2

 

Powszechna Kasa Oszczędności

BANK POLSKI S.A.

Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu Centrum Korporacyjne w Wałbrzychu

 

Rynek 23

58-300 Wałbrzych

-

-

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 2.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z późn. zm.)

 

 

Zastępca Wójta Gminy Walim

Krzysztof Łuczak

 

 

 

  Walim, dn. 05.08.2011 r.

 

Uwaga !!! Poniżej zamieszczono poprawiony zaktualizowany załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Wykonawcy <"Poprawiony formularz ofertowy - zał. nr 1"> 

 

 

 

                                                                                                              Walim, dn. 02.08.2011 r.

 

OSTATECZNE SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI Z DN. 26 LIPCA I 1 SIERPNIA 2011 R.

 

Informujemy, że odpowiedź udzielona w dn. 26 lipca 2011 r. na pytanie nr 1 (dot. stawki WIBOR) jest nieprawidłowa.

Do wyliczenia oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dn. 25 lipca 2011 r.

W okresie obowiązywania umowy kredytowej ma mieć zastosowanie WIBOR 1M wg Banku Oferenta

 

Sekretarz Gminy Walim

Aleksandra Ignaszak

 

 

 

 

 

UWAGA !!!  <19.07.2011 r.>
Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin do dn. 08.08.2011 r. do godz.12.00
 
 

 

 

Kredyt/12/2011                                                                                                Walim, 13.07.2011 r.

 

Walim: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2 700 000,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu
Numer ogłoszenia: 197490 - 2011; data zamieszczenia: 13.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 74 8494340, faks. 74 8494355

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.walim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2 700 000,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2 700 000,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Udzielenie kredytu w jednej transzy 2.700.000,00 (dwa miliony siedemset tysięcy złotych 00/100) do 15.08.2011 r. Obsługa kredytu do 31.12.2020 r. Płatność kredytu w jednej transzy do 15.08.2011 r. Spłata kredytu w terminie do 31.12.2020 roku z możliwością spłaty kredytu w terminie wcześniejszym bez ponoszenia dodatkowych kosztów (według harmonogramu spłat - załącznik nr 4 do SIWZ) Odsetki płacone będą w ratach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca, ostatnia rata odsetkowa 31.12.2020 r Zabezpieczenie kredytu będzie stanowić weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):66.13.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności Zamawiający żąda m.in.: - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) - Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda: oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.(załącznik nr 2 do SIWZ)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda: oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda: oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda: oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:01.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Gmina Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Termin i miejsce otwarcia ofert: Gmina Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad,

dnia 01.08.2011 r. godz. 12:30

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (104kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz Ofertowy (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Warunki Umowy (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Harmonogram spłat (89.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pytania-odpowiedzi z dnia 18-07-2011 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA Z DNIA 2011-07-25 O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY WALIM W OKRESIE 2011-2021 (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pytania-odpowiedzi z dnia 26-07-2011 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytania i odpowiedzi 01.08.2011 r. (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Poprawiony formularz ofertowy - zał. nr 1 (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Dobek
Data utworzenia:2011-07-13 12:39:42
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2011-07-13 12:40:03
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2011-07-13 12:41:50
Ostatnia zmiana:2011-08-09 14:40:09
Ilość wyświetleń:1592

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij