Obwieszczenie

 

 

o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji na realizację przedsięwzięcia  pn. ?Zmiana użytkowania zakładu stolarskiego zlokalizowanego w Dziećmorowicach przy ul. Sienkiewicza 50?na działkach nr 169/1, 145/1 i 160/2 obręb Dziećmorowice

Data ogłoszenia: 15 grudnia 2006 r.

 

Tre?ć ogłoszenia:       Wójt Gminy Walim zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2006 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ?Zmiana użytkowania zakładu stolarskiego zlokalizowanego w Dziećmorowicach przy ul. Sienkiewicza 50?na działkach nr 169/1, 145/1 i 160/2 obręb Dziećmorowice

Inwestorem przedsięwzięcia jest ?A.F.I. FICEK I KOCIŃSKI?, 58-308 Wałbrzych, Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 72 a

 

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie, z obowiązkiem wniesienia opłaty skarbowej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu  za pośrednictwem Wójta Gminy w Walimiu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9 pok. nr 8 w dniach pracy urzędu w godz. 8-15.