Walim, dnia   01.06.2011 r.

   

OGŁOSZENIE  Nr  26/2011

Wójt Gminy Walim   o g ł a s z a 

 

   Trzeci przetarg  ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki niezabudowanej, określonej numerem geodezyjnym  220/3 o powierzchni 1635 m2 , nieuzbrojonej w urządzenia  infrastruktury technicznej, położonej w  Zagórzu Śląskim przy drodze  szutrowej, jednostka ewidencyjna Walim,   przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  pod  zabudowę  mieszkaniowo- usługową. Nieruchomość wykazana jest w księdze wieczystej nr   SW1W/ 00063914/8   prowadzonej w Sądzie  Rejonowym w  Wałbrzychu .

Sposób zagospodarowania nieruchomości  ustala się zgodnie z przeznaczeniem .

Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim  i  wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich .

Cena  wywoławcza –     22 400, 00 zł. 

( do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT)

Wadium – 2 240, 00 zł.

                    Przetarg  odbędzie się w  dniu   5 lipca 2011 roku  o godzinie  11 00

w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul . Boczna nr 9 .

  Warunkiem  przystąpienia do przetargu  jest dokonanie  wpłaty wadium. Wadium można wpłacać gotówką w  kasie Agencji PKO w  Walimiu  lub realizować płatność w formie  przelewu  bankowego lub elektronicznego  na  konto  Gminy  Walim  nr  konta  62 1020 5095 0000 5802 0011 2524   PKO BP S.A.I Oddział  Wałbrzych, nie później niż  do dnia   29 czerwca 2011 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto  uznaje się datę lokacji środków  na rachunku Gminy. Dowód wniesienia  wadium przez uczestnika  przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium  wpłacone przez uczestnika  przetargu, który przetarg  wygrał  zalicza się na poczet ceny  nabycia. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu  płatna jest  jednorazowo  nie później niż  do dnia  zawarcia umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie  wpłaty  na konto  uznaje się  datę   lokacji środków na rachunku  Gminy. Termin  umowy notarialnej  zostanie wyznaczony  w ciągu 21 dni od dnia  rozstrzygnięcia  przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy powoduje  przepadek  wadium, a przetarg czyni  niebyłym. Przetarg jest ważny bez względu na  liczbę uczestników, jeżeli chociaż  jeden uczestnik zaoferuje co najmniej  jedno postąpienie  powyżej ceny wywoławczej.  O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1%  ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek złotych. Wójt Gminy  Walim  może  odwołać ogłoszony przetarg  jedynie z ważnych  powodów, przy czym informacja  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana  do  publicznej wiadomości. Sprzedawca  zobowiązuje  kupującego do terminowego uiszczania opłat podatkowych  oraz  do pokrycia  kosztów  związanych  z nabyciem nieruchomości

-     opłata  sądowa i notarialna .

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także  do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami  dotyczącymi   możliwości zagospodarowania działki .

Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym przeprowadzono  11 lutego 2011 roku natomiast drugi 16 maja 2011 r.

 Termin do złożenia wniosku  przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu  nieruchomości  zgodnie  z art. 34 ust.1 pkt 1  i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami  upłynął   28.12.2010 r.

 Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem  74 8494 –350 . Ogłoszenie  podlega opublikowaniu na stronie  internetowej  www.bip.walim.pl