Obwieszczenie

o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji na realizację przedsięwzięcia  pn. ?odbudowa mostu gminnego na drodze gminnej dr 497?, zlokalizowanego na działkach 497,564,575/1 obręb Walim, gmina Walim
Data ogłoszenia: 20 czerwiec 2007 r.

Tre?ć ogłoszenia: Wójt Gminy Walim zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2007 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ?odbudowa mostu gminnego na drodze gminnej dr 497?, zlokalizowanego na działkach 497,564,575/1 obręb Walim, gmina Walim
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie, z obowiązkiem wniesienia opłaty skarbowej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy w Walimiu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9 pok. nr 8 w dniach pracy urzędu w godz. 8-15.