Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2011-05-25, Zapytanie ofertowe na usługę wycinki i pielęgnacji drzew

 

Nr sprawy: OŚ.6131.83.2011                                                                                   Walim, 27.06.2011 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU

 

 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) określonego w art. 4 pkt. 8.

 

 

Gmina Waliminformuje, że w prowadzonym postępowaniu, tj.: zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

"Usługa wycinki i pielęgnacji drzew"

 

 

Oferty nadesłały 2 firmy:

 

 

Lp.

 

 

Nazwa

 

Cena netto w zł

(wycinka drzewa)

 

Cena netto w zł

(cięcia korekcyjne)

 

1

 

PPHU "FROT-TOM"

Ul. 3-go Maja 5A

58-320 Walim

 

800,00

600,00

2

 

P.P.H.U. Stanisława Trzcińska

Usługi wycinania i pielęgnacji drzew, sprzedaż drewna, usługi tartaczne

Cieszów, Ul. Główna 22

58-160 Świebodzice

 

925,93

925,93

 

 

 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

 

PPHU "FROT-TOM"

Ul. 3-go Maja 5A

58-320 Walim

 

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

Dziękuję za złożenie ofert.

 

Osoba do kontaktów:

stanowisko                   Inspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki wodnej

imię i nazwisko            Adriana Cioruń Zygadło

tel.                               74 84 94 353    

fax.                              74 84 94 355    

w terminach                  w godzinach pracy zamawiającego

 

 

Zastępca Wójta Gminy Walim

Krzysztof Łuczak

 

 

 

Walimdnia 25.05.2011 r.

 

Numer sprawy: OŚ.6131.83.2011

                                                                                                                                            

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) określonego w art. 4pkt. 8

 

Usługa wycinki i pielęgnacji drzew

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłonienie firmy świadczącej usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew

Informacja o inwestycji: wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne

 

  Wspólny Słownik Zamówień:        77211400-6 usługi wycinania drzew

77211500-7 usługi pielęgnacji drzew

 

Termin wykonania zamówienia: do 01.07.2014 r.

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia . 

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.  Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

Sposób przygotowania oferty:

  1. ofertę należyspo­rządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,  komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie  z adnotacją "usługa wycinki i pielęgnacji drzew"  -
    z wykorzystaniem "formularza oferty" będącego załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zapytania,
  2. do oferty prosimy dołączyć następujące  dokumenty :
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

                               ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

                               rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie

                               wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  1. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. kopie zaświadczeń o wpisie na odpowiednia listę zawodową

 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

 

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

#59

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011.06.24 do godz. 12.00  w siedzibie zamawiającego

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320Walim

Pokój nr 1 - sekretariat

 

Wyniki zostaną przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: faxem na numer podany w ofercie
i /lub pocztą tradycyjną.

 

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:

stanowisko                          Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej

imię i nazwisko                   Adriana Zygadło - Cioruń

tel.                                          74 84 94 353      

fax.                                         74 84 94 355      

w terminach                         w godzinach pracy zamawiającego

 

Załączniki:

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załączniki

Zał. nr 1 Oferta Wykonawcy (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Dobek
Data utworzenia:2011-05-25 10:40:29
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2011-05-31 10:40:30
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2011-05-31 10:46:02
Ostatnia zmiana:2011-06-27 13:50:12
Ilość wyświetleń:2477

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij