Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2011-05-25, Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia zewnętrznej części kwatery ofiar terroru hitlerowskiego w Walimiu

 

 

ZO/OGRODZENIE/5/2011                                                                                        Walim, 07.06.2011 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU

 

 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) określonego w art. 4 pkt. 8.

 

 

Gmina Waliminformuje, że w prowadzonym postępowaniu, tj.: zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

"Wykonanie ogrodzenia zewnętrznej części kwatery ofiar terroru hitlerowskiego w Walimiu"

 

 

Oferty nadesłały 2 firmy:

 

 

Lp.

 

 

Nazwa

 

Cena brutto w zł

 

Liczba punktów

1

 

P.P.H.U. NOVITECH Stanisław Duklas

Brzeżno 88/2

78-316 Brzeżno

 

14 637,00

100,00

2

 

AUXILIUM Grzegorz Dowgier

Ul. Chabrowa 12

55-050 Sobótka

 

27 128,02

53,96

 

 

 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

 

P.P.H.U. NOVITECH Stanisław Duklas

Brzeżno 88/2

78-316 Brzeżno

 

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

Dziękuję za złożenie ofert.

 

Osoba do kontaktów:

stanowisko                   Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych

imię i nazwisko            Justyna Dobek

tel.                               0 74 84 94 351

fax.                              074 84 94 355

w terminach                  w godzinach pracy zamawiającego

 

 

Zastępca Wójta Gminy Walim

Krzysztof Łuczak

 

 

 

ZO/OGRODZENIE/5/2011                                                 Walim, 25.05.2011 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) określonego w art. 4 pkt. 8.

 

W związku z planowanym zakupem Gmina Walim prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: "Wykonanie ogrodzenia zewnętrznej części kwatery ofiar terroru hitlerowskiego w Walimiu"

 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest:

Wykonanie ogrodzenia wokół Kwatery Ofiar Terroru Hitlerowskiego na cmentarzu komunalnym w Walimiu.(Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania - program funkcjonalno - użytkowy)

 

Termin wykonania zamówienia: 31/08/2011 r.

 

Proszę o podanie w ofercie cen netto i brutto.

 

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należysporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie z adnotacją "ZO/OGRODZENIE/5/2011" - z wykorzystaniem "formularza ofertowego" będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania,

2. Do oferty prosimy dołączyć:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty
z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 03.06.2011 do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

Pokój nr 1 - sekretariat

 

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.bip.walim.pl

oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: drogą faksową.

 

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:

stanowisko Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych

imię i nazwisko Justyna Dobek

tel. 74 84 94 351

fax. 74 84 94 355

w terminach godz. pomiędzy 9.30 a 11.30

w zakresie procedury przeprowadzania zapytania ofertowego

 

stanowisko Kierownik referatu IT

imię i nazwisko Jan Rudnicki

tel. 74 84 94 346

fax. 74 84 94 355

w terminach w godzinach pracy zamawiającego
w zakresie merytorycznej obsługi przedmiotu zapytania ofertowego

 

Załączniki:

Formularz ofertowy (zał. nr 1)

Program użytkowy (zał. nr 2)

Rysunek (zał. nr 3)

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

Załączniki

Zał. nr 1 Formularz Ofertowy (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Progrm funkcjonalno - użytkowy (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Rysunek (270.4kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Justyna Dobek
Data utworzenia:2011-05-25 09:27:41
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2011-05-25 09:27:52
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2011-05-25 09:31:04
Ostatnia zmiana:2011-06-07 08:11:00
Ilość wyświetleń:1610

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij