Walim , dnia  24.05.2011 r.

 

I N F O R M A C J A

 

 

 

Wójt Gminy Walim działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (   Dz.U z 2004 r Nr 207 poz. 2108 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości  wynik  rokowań przeprowadzonych  17 maja 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na sprzedaż  działki numer  157/3 położonej w Walimiu. Nieruchomość wykazana jest w księdze wieczystej Nr SW1W/ 00071221/2  prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu .

 

1/ Liczba osób dopuszczonych do   rokowań -    1

    Liczba osób niedopuszczonych do rokowań  - 0

 

2/  Cena wywoławcza  nieruchomości : 40 000, 00 zł.

 

3/ Najwyższa cena osiągnięta w  przetargu :  brutto  49 200, 00 zł.  w tym cena netto

   40 000, 00 zł.  oraz  22  % podatek VAT –   9 200, 00  zł.

 

4/  Imię i nazwisko nabywcy :   Bogusława i Piotr małż. Mikulscy

 

Informację o wyniku  przetargu wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walim ul. Boczna nr 9, ponadto zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.Walim.pl