Walim, dnia 29 października 2007 r.
OŚ 7624/03/04/07     
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszcząciu postępwania administracyjnego
 
 
            Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępwania Administracyjnego (Dz.U nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, z 2001 r. poz 627 z późn. zm), że w dniu 3 października 2007 na wniosek Gminy Walim wszczęto postępwanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji pn. "budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Różana, Słowackiego, Srebrna w Walimiu", całoĹ?Ä? zrealizowana będzie na terenie działek : 521, 522, 400/1, 400/2, 401, 404, 514/2, 576, 539/2, 540/4, 540/3, 564, 538/1, 539/1, 732/1, 732/2, 732/3, 732/4, 732/5, 521, 547/2, 732/6, 549/2, 548, 550/6 jednostka ewidencyjna Walim.
 
            Jednoczeńnie informuje się o możliwości składania wniosków i uwag w sprawie,
w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu przy ulicy Bocznej 9 w pokoju nr 13
w godz. od 8ºº do 15º.
 
 
Sprawę prowadzi: Adriana Zygadło - Cioruń tel: 074 / 84 94 353 
 
 
 
 
 
Art. 46 a ust. 5 POŚ w związku z art. 49 KPA
 
  1. Tablica ogłoszeń UG Walim
  2. BIP Walim
OBWIESZCZENIE
WĂ?JTA GMINY WALIM
 
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępwania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129 poz. 902 ze zm.) Wójt Gminy Walim zawiadamia poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej postępwanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na "budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Różana, Słowackiego, Srebrna w Walimiu", 
całoĹ?Ä? zrealizowana będzie na terenie działek : 521, 522, 400/1, 400/2, 401, 404, 514/2, 576, 539/2, 540/4, 540/3, 564, 538/1, 539/1, 732/1, 732/2, 732/3, 732/4, 732/5, 521, 547/2, 732/6, 549/2, 548, 550/6 jednostka ewidencyjna Walim.
Walim dnia 27.11.2007 r.
 
OŚ 7624/03/05/2007
 
 
DECYZJA
 
 
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępwania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1
pkt 1 i 2 oraz art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zm.)
 
Umarzam
 
postępwanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Różana, Słowackiego, Srebrna w Walimiu.
 
Uzasadnienie
 
 
W dniu 3 października 2007 na wniosek Gminy Walim wszczęto postępwanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji pn. "budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Różana, Słowackiego, Srebrna
w Walimiu", całoĹ?Ä? zrealizowana będzie na terenie działek : 521, 522, 400/1, 400/2, 401, 404, 514/2, 576, 539/2, 540/4, 540/3, 564, 538/1, 539/1, 732/1, 732/2, 732/3, 732/4, 732/5, 521, 547/2, 732/6, 549/2, 548, 550/6 jednostka ewidencyjna Walim.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz innego niż określone w tych punktach, które nie jest bezpośrednio związane z ochronę obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Z przepisu tego wynika, iż postępwanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy ściłle oznaczonych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Kwalifikowanie danego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573
ze zm.).
Określone we wniosku przedsięwzięcie zostało wykreślone z katalogu przedsięwzięć zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Również, jak to ustalono na podstawie zebranych dowodów, planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.
Na podstawie powyższego należało orzec, iż w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Różana, Słowackiego, Srebrna w Walimiu przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie wymagają przeprowadzenia postępwania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Konsekwencję ustalenia, iż niniejsze postępwanie stało się bezprzedmiotowe, jest wydanie decyzji o umorzeniu postępwania.
 
Liczba stron w postępwaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Różana, Słowackiego, Srebrna w Walimiu przekracza 20 w związku z czym strony będą zawiadamiane o decyzjach
i innych czynnościach organów poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urządu Gminy Walim oraz na stronie internetowej walim.bip.net.pl
 
Pouczenie
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Wałbrzychu, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
 
                                                                                        
 
Otrzymują:
1. Gmina Walim 
    ul. Boczna 9 
    58 " 320 Walim
2. Pozostałe strony postępwania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  
    postępwania administracyjnego (Dz. U. t.j. z 2006 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.:
a) tablica informacyjna Urządu Gminy Walim
b) Biuletyn Informacji Publicznej walim.bip.net.pl

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
   Armii Krajowej 35C
   58-302 Wałbrzych
2. Starosta Powiatowy w Wałbrzychu
   Al. Wyzwolenia 20,
   58-300 Wałbrzych