Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2011-05-19, Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości działka nr 103/1 w Niedżwiedzicy o powierzchni 0,5108 ha

Walim, dnia 19 maja 2011 rok

 

OGŁOSZENIE  Nr  22/2011

Wójt Gminy Walim  o g ł a s z a

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:

 

 

Oznaczenie nieruchomości 

 

Opis

 nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości                                 i sposób jej zagospodarowania

 

Cena wywoławcza

w złotych

 

Wadium

 w złotych

Numer

księgi wieczystej

według danych ewidencji gruntów

 

SW1W/

000/53471/7

 

Obręb

Niedźwiedzica

AM-1

działka nr 103/1       

powierzchnia

0,5108 ha

 

Działka niezabudowana,  położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej. Nie posiada dostępu do drogi. Stanowi zagospodarowany użytek rolny. 

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiedzica nieruchomość przeznaczona jest jako tereny rolnicze. 

8 000,-

 

(słownie: osiem tysięcy )

1 000,-

 

(słownie: jeden tysiąc )

 

Z uwagi na brak dostępu do drogi przetarg jest ograniczony dla osób będących właścicielami działek sąsiadujących                 o numerach: 104, 105/1, 105/2 i 103/3.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.      

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul Boczna 9    

dnia 29 czerwca 2011 roku o godzinie 900

 Warunkiem zakwalifilkowania do udziału w przetargu jest złożenie dokumentu potwierdzającego własność działki sąsiadującej z działką nr 103/1 w Urzędzie Gminy w Walimiu ( pok. Nr 7) do dnia 24 czerwca 2011 r. oraz dokonanie wpłaty wadium nie póżniej niż do dnia 24 czerwca 2011 r. na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

-  W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

-  W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub  złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym  nie może ono wynosić mniej niż 80 zł. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed  zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu   i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Sprzedawca zobowiązuje kupującego  do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,  upłynął w dniu 17 maja 2011 r.

 

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7  lub telefonicznie numer 74 8494350. Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.bip.walim.pl

 

Walim, dnia 06 lipca 2011 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

         Wójt Gminy Walim działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości wynik I przetargu ustnego ograniczonego,  na sprzedaż działki nr 103/1 położonej w Niedźwiedzicy.

 

  1. Data przetargu – 29 czerwiec 2011 rok
  2. Miejsce przetargu – Urząd Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9
  3. Rodzaj przetargu – I przetarg ustny ograniczony
  4. Oznaczenie nieruchomości – działka nr 103/1 o powierzchni 0,5108 ha w Niedżwiedzicy, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta numer SW1W/00053471/7
  5. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1
  6. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - 0
  7. Cena wywoławcza – 8 000 złotych
  8. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 8 080 złotych
  9. Imię i nazwisko nabywcy – Franciszek Prask i Teresa Prask.

 

Informację o wyniku przetargu wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9 oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.walim.pl

 

Metadane

Źródło informacji:Marianna Gałkowska
Data utworzenia:2011-05-19 12:08:12
Wprowadził do systemu:Marianna Gałkowska
Data wprowadzenia:2011-05-19 12:08:24
Opublikował:Marianna Gałkowska
Data publikacji:2011-05-19 12:09:32
Ostatnia zmiana:2011-07-06 14:33:51
Ilość wyświetleń:1582
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij