Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2011-05-19, Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości działka nr 139/1 w Dziećmorowicach o powierzchni 0,1235 ha

 

 

 

Walim, dnia 05 lipca 2011 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

         Wójt Gminy Walim działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości wynik I przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż działki nr 139/1 położonej   w Dziećmorowicach.

 

  1. Data przetargu – 28 czerwiec 2011 rok
  2. Miejsce przetargu – Urząd Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9
  3. Rodzaj przetargu – I przetarg ustny nieograniczony
  4. Oznaczenie nieruchomości – działka nr 139/1 o powierzchni 0,1235 ha w Dziećmorowicach, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta numer SW1W/00072570/0
  5. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1
  6. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - 0
  7. Cena wywoławcza –  2 700 złotych
  8. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 2 730 złotych
  9. Imię i nazwisko nabywcy – Marek Niedźwiedzki

 

Informację o wyniku przetargu wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9 oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.walim.pl

 

 

Walim, dnia 19 maja 2011 rok

 

OGŁOSZENIE  Nr  20/2011

Wójt Gminy Walim  o g ł a s z a

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:

 

 

Oznaczenie nieruchomości 

 

Opis

 nieruchomości

 

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób                          jej zagospodarowania

 

Cena wywoławcza

w złotych

 

Wadium

 w złotych

Numer

księgi wieczystej

według danych ewidencji gruntów

 

SW1W/

000/72570/0

 

Obręb

Dziećmorowice

AM-1

działka nr 139/1

powierzchnia

0,1235 ha

Działka niezabudowana, położona

na peryferiach miejscowości przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie pól uprawnych i łąk. Stanowi grunt orny klasy IV.

 Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny rolnicze.

 

2 700,-

(słownie: dwa tysiące siedemset złotych)

 

300,-

(słownie: trzysta złotych)

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul Boczna 9   

dnia 28 czerwca 2011 roku o godzinie 1100

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium nie później niż do dnia 22 czerwca 2011 r. na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub  złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 -  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym  nie może ono wynosić mniej niż 30 zł. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed  zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. 

Sprzedawca zobowiązuje kupującego  do terminowego uiszczania opłat podatkowych oraz pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,  upłynął w dniu 17 maja 2011 r.

 

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7  lub telefonicznie numer 74 8494350. Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.bip.walim.pl

Metadane

Źródło informacji:Marianna Gałkowska
Data utworzenia:2011-05-19 12:03:37
Wprowadził do systemu:Marianna Gałkowska
Data wprowadzenia:2011-05-19 12:03:59
Opublikował:Marianna Gałkowska
Data publikacji:2011-05-19 12:05:22
Ostatnia zmiana:2011-07-05 10:18:29
Ilość wyświetleń:1669

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij