Walim, dnia 14 listopada 2007 r.
 
 
Informacja o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych
dla inwestycji pn.
"Budowa hali sportowej z widownią oraz zapleczem techniczno " socjalnym, urządzeniami budowlanymi i łącznikiem do szkoły"
zlokalizowanej na działkach 331, 355/2, 356/3, 356/5 jednostka ewidencyjna Walim.
 
 
.
Poniższą informacje umieszcza się:
  1. na tablicy informacyjnej Urządu Gminy Walim
  2. na stronie internetowej Urządu Gminy Walim
 
INFORMACJA O ĹŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE DOTYCZĄCA WNIOSKU
 
            Na podstawie art. 32 ust 1 pkt 1, ust 3, art. 53, ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62.poz.627 z późn. zm.), Wójt Gminy Walim informuje,
że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono:
 
wniosek o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych, złożony w dniu
13.11.2007 r. przez Gminę Walim, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali sportowej z widownią oraz zapleczem techniczno " socjalnym, urządzeniami budowlanymi
i łącznikiem do szkoły zlokalizowanej na działkach 331, 355/2, 356/3, 356/5 jednostka ewidencyjna Walim.
 
 
 
IINFORMUJE SIĘ, ŻE W TERMINIE 21 DNI OD DATY PODANIA TEJ INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ISTNIEJE MOZLIWOŚÄ? PISEMNEGO SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW
Uwagi można składać w sekretariacie Urządu Gminy w Walimiu pok nr 1, ul. Boczna 9,
58-320 Walim.
Z dokumentami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 13 w godzinach pracy urządu.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WĂ?JTA GMINY WALIM
 
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępwania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129 poz. 902 ze zm.) Wójt Gminy Walim zawiadamia poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej postępwanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na
"Budowa hali sportowej z widownią oraz zapleczem techniczno " socjalnym, urządzeniami budowlanymi i łącznikiem do szkoły" zlokalizowanej na działkach 331, 355/2, 356/3, 356/5 jednostka ewidencyjna Walim.
OŚ 7624/04/05/2007
 
 
DECYZJA
 
 
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępwania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zm.)
 
Umarzam
 
postępwanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali sportowej z widownią oraz zapleczem techniczno " socjalnym, urządzeniami budowlanymi i łącznikiem do szkoły, zlokalizowanej na działkach 331, 355/2, 356/3, 356/5 jednostka ewidencyjna Walim.
 
Uzasadnienie
 
 
W dniu 14 listopada 2007 na wniosek Gminy Walim wszczęto postępwanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji pn.
"Budowa hali sportowej z widownią oraz zapleczem techniczno " socjalnym, urządzeniami budowlanymi i łącznikiem do szkoły" zlokalizowanej na działkach 331, 355/2, 356/3, 356/5 jednostka ewidencyjna Walim.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz innego niż określone w tych punktach, które nie jest bezpośrednio związane z ochronę obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Z przepisu tego wynika, iż postępwanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy ściłle oznaczonych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Kwalifikowanie danego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573
ze zm.).
Określone we wniosku przedsięwzięcie " pomimo, że zlokalizowane jest w granicach projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 "Ostoja Nietoperzy Gór Sowich" " nie powinno znacząco oddziaływać na ten obszar Natura 2000, z uwagi na charakter inwestycji, lokalizację w terenie zabudowanym oraz ograniczoną skalę jej oddziaływania.
W związku z powyższym planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy , zatem nie zachodzi konieczność sporządzania raportu w zakresie oddziaływania ww.
przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony ww. obszar Natura 2000.
 
 
 
Na podstawie powyższego należało orzec, iż w przypadku budowy hali sportowej z widownią oraz zapleczem techniczno " socjalnym, urządzeniami budowlanymi i łącznikiem do szkoły, przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie wymagają przeprowadzenia postępwania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Konsekwencję ustalenia, iż niniejsze postępwanie stało się bezprzedmiotowe, jest wydanie decyzji o umorzeniu postępwania.
 
Liczba stron w postępwaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na  budowie hali sportowej z widownią oraz zapleczem techniczno " socjalnym, urządzeniami budowlanymi i łącznikiem do szkoły - zlokalizowanej na działkach 331, 355/2, 356/3, 356/5 jednostka ewidencyjna Walim przekracza 20 w związku z czym strony będą zawiadamiane         o decyzjach i innych czynnościach organów poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urządu Gminy Walim oraz na stronie internetowej walim.bip.net.pl
 
Pouczenie
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Wałbrzychu, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
 
                                                                                        
 
Otrzymują:
1. Gmina Walim 
    ul. Boczna 9 
    58" 320 Walim
2. Pozostałe strony postępwania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
    postępwania administracyjnego (Dz. U. t.j. z 2006 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.
a)      tablica informacyjna Urządu Gminy Walim
b)      Biuletyn Informacji Publicznej walim.bip.net.pl


Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
   Armii Krajowej 35C
   58-302 Wałbrzych
2. Starosta Powiatowy w Wałbrzychu
   Al. Wyzwolenia 20,
   58-300 Wałbrzych
 
Walim 11-12-2007