Walim, dnia 29 lutego 2008 r.
 
 
Informacja o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych dla inwestycji pn.
"Odbudowa przepustu przy ul. Cmentarnej w Walimiu""
 
.
Poniższą informacje umieszcza się:
  1. na tablicy informacyjnej Urządu Gminy Walim
  2. na stronie internetowej Urządu Gminy Walim
 
INFORMACJA O ĹŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE DOTYCZĄCA WNIOSKU
 
            Na podstawie art. 32 ust 1 pkt 1, ust 3, art. 53, ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62.poz.627 z późn. zm.), Wójt Gminy Walim informuje, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono:
 
- wniosek o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych, złożony w dniu 22.02.2008 r. przez Gminę Walim, dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie przepustu przy               ul. Cmentarnej w Walimiu, zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej jako działka
nr 608 i 600 obręb Walim.
 
 
IINFORMUJE SIĘ, ŻE W TERMINIE 21 DNI OD DATY PODANIA TEJ INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, TJ OD DNIA 29.02.2008 r. DO DNIA 21.03.2008 r.
ISTNIEJE MOZLIWOŚÄ? PISEMNEGO SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW
Uwagi można składać w sekretariacie Urządu Gminy w Walimiu pok nr 1, ul. Boczna 9,
58-320 Walim.
Z dokumentami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 13 w godzinach pracy urządu.