Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

WÓJT GMINY WALIM
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PODINSPEKTORA DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
1.       Wymagania niezbędne:
a)       Wykształcenie wyższe lub średnie.
b)       Staż pracy nie mniej niż 3 lata.
c)       Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
d)       Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 
2.        Wymagania dodatkowe:
a)       Znajomość przepisów prawa powszechnie obowiązującego i miejscowego w szczególności ustawy o samorządzie gminnym.
b)       Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych.
c)       Znajomość zagadnień związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego.
d)       Znajomość przepisów prawa w zakresie tworzenia umów.
e)       Umiejętności sprawnej i efektywnej organizacji pracy.
f)        Umiejętności obsługi systemów informatycznych.
g)       Łatwość podejmowania decyzji.
h)       Operatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność.
 
3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)       Przygotowywanie i opracowywanie merytoryczne wniosków o pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych na realizację projektów.
b)       Przygotowywanie i zbieranie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o dofinansowanie.
c)       Koordynacja prac wykonywanych przez inne komórki organizacyjne Gminy w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektu z funduszy zewnętrznych.
d)       Ścisła współpraca z instytucjami wdrażającymi i darczyńcami w fazie przygotowawczej wniosku, jak również w trakcie oceny całego projektu.
e)       Przygotowanie i gromadzenie dokumentów w zakresie realizacji promocji Unii Europejskiej w gminie, a także promocji realizowanych projektów i jego etapów.
f)        Monitorowanie obowiązujących dokumentów programowych rozwoju polski w odniesieniu do Gminy Walim.
g)       Informowanie Wójta o zagrożeniach związanych ze zmianmai programowymi funduszy strukturalnych.
h)       Przygotowanie zapytań ofertowych do firm konsultingowych opracowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych (m.in. oceny oddziaływania na środowisko).
i)         Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem finansowym i rzeczowym inwestycji i remontów realizowanych przez gminę współfinansowanych przez fundusze zewnętrzne.
j)        Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadania: inwestycyjne, remontowe plany zagospodarowania przestrzennego, zakupy i dostawy oraz inne zlecone przez Wójta Gminy.
k)       Współpraca z gminnymi jednostkami w zakresie organizowania przetargów.
l)         Sporządzanie sprawozdań statystycznych z realizacji zadań współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, zamówień publicznych.
 
 4. Wymagane dokumenty:
          
            a) życiorys (CV)
            b) list motywacyjny
            c) dokument poświadczający wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie
                odbytych studiów, preferowane uprawnienia budowlane/
            d) kwestionariusz osobowy
            e) kserokopie świadectw pracy
            f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
                / kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp./
            g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania w/w stanowiska
                pracy
            h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
           
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych w terminie do dnia 31.03.2009r do godz. 15.00.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.
 
Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz.926) oraz Ustawą z dnia 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
 
Walim, dnia 17.03.2009r
 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

Urząd Gminy Walim

 

58-320 WALIM ul. Boczna 9
.

 

Podinspektora ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych

 

 

 
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:

 

Lp.

 
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkana
1.
Czesław Postawa
Głuszyca
2.
Agnieszka Piątek
Walim
 
 
 
Renata Świerszczak – Sekretarz Komisji
Walim 01.04.2009r

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU


na podinspektora ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych

nazwa stanowiska pracy
Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko nie dokonano wyboru kandydata.
Imię i nazwisko miejsce zamieszkaniaPrzewodniczący Komisji
Krzysztof Łuczak
Walim 02.04.2009r
 

 

 

 

 

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:2009-03-07 20:14:56
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 20:14:58
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2011-05-07 20:22:03
Ostatnia zmiana:2011-05-07 20:22:35
Ilość wyświetleń:2400

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij