Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WALIMIU

 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
  
 
Na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu
 
nazwa stanowiska pracy
 
 
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pani Anna Neuberg zamieszkała w Zagórzu Śląskim.
              Imię i nazwisko                                                  miejsce zamieszkania
 
 
 
Przewodniczący Komisji
Aleksandra Ignaszak
                                                           Walim 14.11.2008r
 

 
OGŁOSZENIE
z dnia 24 października 2008r.

WÓJT GMINY WALIM
Na podstawie art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)
OGŁASZA  NABÓR  NA  STANOWISKO  KIEROWNIKA
OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  WALIMIU
ul. Długa 8, 58-320 Walim
 
I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku Kierownika OPS.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania;
1.Wymagania niezbędne;
 • posiada wykształcenie wyższe,
 • specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • posiada staż pracy minimum 3 lata pracy w pomocy społecznej,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada nieposzlakowaną opinię.

2. Wymagania dodatkowe;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność kierowania zespołem ludzi,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
 • samodzielność i kreatywność,
 • znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi,
 • znajomość obsługi komputera,
 • opinia z poprzedniego miejsca pracy lub referencje,
 • znajomość przepisów  prawa dotyczących funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej.
 

II. Główne obowiązki Kierownika OPS;
 • kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
 • realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej  wynikających z przepisów prawa,
 • podejmowanie decyzji w sprawach przyznawania świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,
 • organizacja usług opiekuńczych i doradztwa dla klientów socjalnych,
 • inspirowanie działań instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych i fizycznych w sprawach dotyczących rozwoju form i zakresu pomocy społecznej, oraz współdziałanie i koordynowanie działań na terenie gminy,
 • nadzór nad sporządzaniem planów, programów i analiz wynikających ustawy o finansach publicznych,
 • nadzór nad sprawozdawczością merytoryczną w zakresie realizowanej pomocy środowiskowej, oraz nad sprawozdawczością finansową,
 • zapewnienie obsługi merytorycznej klientów ośrodka,
 • opracowywanie projektu budżetu ośrodka, oraz przygotowywanie informacji o przebiegu jego wykonania,
 • wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka.
 
III. Wymagane dokumenty i oświadczenia;
 • podanie – opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 • życiorys wraz z opisem przebiegu praktyki zawodowej,
 • program działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu,
 • uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • uwierzytelniony odpis poświadczający posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
 • zaświadczenie uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego o nie karalności za przestępstwa umyślne,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z praw publicznych,
 • opinia z poprzedniego miejsca pracy lub referencje.
 
IV. Sposób i termin składania ofert.
1.      Oferty należy składać w terminie do dnia 14 listopada 2008r. do godz. 1000,w sekretariacie Urzędu Gminy w Walimiu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu”.
2.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
3.      Termin otwarcia ofert – 14 listopada 2008r.
4.      Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona na stronie internetowej urzędu pod adresem: www.bip.walim.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Walim.
5.      Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się 14 listopada 2008r. o godzinie 1100, a rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami przeprowadzona będzie w tym samym dniu o godzinie 1300.
6.      Wyniki konkursu na stanowisko Kierownika OPS w Walimiu zostaną upowszechnione na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.walim.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Walim.
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

 

 

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:2008-10-07 20:13:55
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 20:14:25
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2011-05-07 20:22:03
Ostatnia zmiana:2011-05-07 20:22:35
Ilość wyświetleń:3366

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij