Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko pracy referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

OGŁOSZENIE
z dnia 16 grudnia 2008r.

 Kierownik

 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu
 
ogłasza nabór
 
        na wolne stanowisko pracy
            referent ds. funduszu alimentacyjnego
 
 
1.                  Nazwa i adres jednostki – Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu ul. Długa 8
2.                  Określenie stanowiska urzędniczego – referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
3.                  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
 
1.         Wymagania niezbędne:
a)                  posiada obywatelstwo polskie
b)                  posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
c)                  ukończył 18 rok życia  i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
d)                  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
e)                  nie był prawomocnie skazany na przestępstwo umyślne,
f)                    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
g)                  posiada wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie administracji lub pomocy społecznej
 
2.                  Wymagania dodatkowe:
a)                  znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,
b)                  znajomość prawa samorządowego i administracyjnego,
c)                  umiejętność obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office oraz Internetu,
d)                  predyspozycje osobowościowe: umiejętność organizowania pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, kreatywność, komunikatywność, samodzielność.
 
4.                  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta ds. świadczeń z funduszu        alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu
a)                  udzielanie informacji w zakresie ustawy i rozporządzeń dotyczących funduszu alimentacyjnego,
b)                  wydawanie odpowiednich druków wniosków wraz z pouczeniem,
c)                  rejestrowanie wpływających wniosków,
d)                  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
e)                  przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu prowadzonych spraw,
f)                    przygotowywanie zaświadczeń dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego
g)                  przygotowywanie postanowień z zakresu prowadzonych spraw
h)                  kontrola i weryfikacja przygotowywanych dokumentów,
i)                    przygotowywanie list wypłat,
j)                    sporządzanie sprawozdań finansowo- rzeczowych z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
k)                  współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi instytucjami, w tym w szczególności z Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy, Starostwem Powiatowym, Sądami, Prokuraturą, Komornikami Sądowymi w celu właściwej realizacji powierzonych zadań,
l)                    wykonywanie innych zadań według wskazań bezpośredniego przełożonego
 
5.                  Wymagane dokumenty od kandydatów :
 
a)                  list motywacyjny,
b)                  życiorys ( CV)
c)                  kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
d)                  kserokopie świadectw i dyplomów poświadczających wykształcenie
e)                  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f)                    kserokopia dowodu osobistego,
g)                  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h)                  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
i)                    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku,
j)                    dane kontaktowe
k)                  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą  z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1593 z późn. zm.).
 
6.                  Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
 
a)                  Termin składania dokumentów do 30 grudnia 2008r do godz. 10.00
b)                  Miejsce składania dokumentów : Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu
ul. Długa 8 58-320 Walim, pok. Nr 1
c)                  dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem-„ Referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu.”
 
7.                  Dodatkowe informacje :
 
a)                  Złożone dokumenty będą sprawdzone pod względem kompletności i spełniania wymagań określonych w powyższym ogłoszeniu,
b)                  Lista osób, które spełniły wymagania formalne zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walim oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu
c)                  Dla osób spełniających wymagania formalne rozmowa kwalifikacyjna oraz postępowanie sprawdzające odbędzie się 30 grudnia 2008r o godz. 13.00 a osoby zostaną  powiadomione indywidualnie,
d)                  Z przeprowadzonego  naboru zostanie sporządzony protokół
e)                  Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Walim i na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu
f)                    Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu
 
Oferty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania  konkursu na każdym etapie postępowania , bez podania przyczyny.
 
Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem  Nr 2/2007 z dnia 23.07.2007r Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu z dnia   w sprawie wprowadzenia  „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu „

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

 

                            Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu

 

 

                      Referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Renata Brachacz spełniła wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się również wiedzą z zakresu stosowania przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

 

 

 

 

 

                                                                           Przewodnicząca Komisji

                                                                                     Anna Neuberg

                                                                                        30.12.2008r

 

 

         Informujemy, że w  wyniku  zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Renata Brachacz zamieszkała w Walimiu.

 

 

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:2008-12-15 20:11:53
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 20:12:50
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2011-05-07 20:22:03
Ostatnia zmiana:2011-05-07 20:22:35
Ilość wyświetleń:2468
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij