Walim, dnia         15.11.2010 r.
 
               O G Ĺ? O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został wywieszony na okres od      15.11.2010 r. do    7.12. 2010 r. wykaz nr 14/2010 z dnia    12.11.2010 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z Zarządzeniem Nr    425/2010   Wójta Gminy Walim z dnia       12.11.2010 r.
Wykaz Nr 14/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży .

Lp
Numer KW
Położenie nieruchomości numer obrębu
Numer ewidencyjny
Powierzchnia działki
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena nieruchomości.
1
SW1W/00063914
Zagórze Śląskie ul. Drzymały Nr obrębu 0010
220/1
1925 m2
Działka niezabudowana nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze szutrowej .
Zabudowa mieszkaniowo - usługowa. Sposób zagospodarowania : ustala się zgodnie z przeznaczeniem .
41 500, 00 zł.+ 22% VAT cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
2
SW1W/00063914
Zagórze Śląskie ul. Drzymały Nr obrębu 0010
220/2
1853 m 2
Działka niezabudowana nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze szutrowej.
Zabudowa mieszkaniowo -usługowa. Sposób zagospodarowania : ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
40 000, 00zł. + 22% VAT cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
3
SW1W/00063914
Zagórze Śląskie ul. Drzymały Nr obrębu 0010
220/3
1635 m 2
Działka niezabudowana nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze szutrowej.
Zabudowa mieszkaniowo -usługowa. Sposób zagospodarowania : ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
28 000, 00zł. + 22% VAT cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu
 4
SW1W/00039248
Dziećmorowice Nr obrębu 0001
238/6
50 m 2
Działka zbudowana ruinami budynku gospodarczego murowanego, kwalifikującego się do rozbiórki. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił moc 21.12.2003 r. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim działka oznaczona jest jako teren zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej. W ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem Bi - inne tereny zabudowane.
2 200, 00 zł. cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 15 listopada 2010 roku.