Walim, 15.03.2010 rok
O G Ĺ? O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, został wywieszony na okres od 16 marca do 6 kwietnia 2010r wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 358/2010 Wójta Gminy Walim z dnia 15.03.2010 r.
Wykaz nr 1/2010 z dnia 15 marca 2010 r. nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży.

Lp.
Położenie
Numer działki
Powierz-
chnia
Numer KW
Położenie i opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
1.
Rzeczka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
141/2
3,08 ha
SW1W/00070479
Działka niezabudowana o ksztaście regularnym, położona w sąsiedztwie użytków zielonych oraz lasu. Oznaczona ewidencyjnie jako: Ĺ?Ä?ka - 2,75 ha, las i zadrzewienia - 0,26 ha oraz nieużytek - 0,07 ha
Dla nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim przeznacza działkÄ? pod tereny rolnicze.
74 000 złotych
2.
Niedźwiedzica
144/5
0,2728 ha
SW1W/00030392
Działka niezabudowana, zlokalizowana na peryferiach miejscowości, o ksztaście trójkęta, w sąsiedztwie uźytków rolnych. W ewidencji gruntów oznaczona jest jako pastwisko. Położona jest przy drodze gruntowej.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiedzica działka oznaczona jest symbolem B.15R - teren uźytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.
6 800 złotych
3.
Zagórze Śląskie
261
0,4316 ha
SW1W/00029123
Działka niezabudowana, o ksztaście regularnym, zlokalizowana na skłonie na peryferiach miejscowości, w sąsiedztwie użytków rolnych. W ewidencji gruntów oznaczona jest jako rola. Nie posiada dostępu do drogi.
Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim przeznacza działkÄ? pod tereny rolnicze.
11 000złotych
4.
Zagórze Śląskie
271
2,5452 ha
SW1W/00035456
Działka niezabudowana, o ksztaście regularnym, zlokalizowana na skłonie, na peryferiach miejscowości, w sąsiedztwie Ĺ?Ä?k i pastwisk. W ewidencji gruntów oznaczona jest jako pastwisko.
Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznacza działkÄ? pod tereny rolnicze.
62 000 złotych

Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 16 marca 2010 roku.