Walim, dnia 12 marca 2010 r.

I N F O R M A C J A   

o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Walim

Wójt Gminy Walim działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wyniki przetargów przeprowadzonych w dniu 5 marca:

 

1.Data przetargu –  5.03.2010 r.                                       

Miejsce przetargu – Urząd Gminy w Walimiu ul. Boczna 9
Rodzaj przetargu – II   przetarg ustny nieograniczony

2. Oznaczenie nieruchomości – działki nr 150/7, 150/8 i 150/9 o powierzchni 1,6213 ha w Niedżwiedzicy , dla której prowadzona jest księga wieczysta SW1W/0006442/0 w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu.                          

3.  Do przetargu nikt nie przystąpił z powodu braku wadium

Osób nie dopuszczonych do przetargu – brak

4. Cena wywoławcza – 16 000 złotych                          

Przetarg zakośczyć się wynikiem negatywnym.

 

1.Data przetargu –  5.03.2010 r.  

Miejsce przetargu – Urząd Gminy w Walimiu ul. Boczna 9
Rodzaj przetargu – II  przetarg ustny nieograniczony 

2. Oznaczenie nieruchomości – działka nr 147/11 o powierzchni 0,0781 ha w Niedżwiedzicy , dla której prowadzona jest księga wieczysta SW1W/0000508/0 w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu.   

3.       Do przetargu nikt nie przystąpił z powodu braku wadium 

 Osób nie dopuszczonych do przetargu – brak          

4. Cena wywoławcza – 10 000 złotych

Przetarg zakośczyć się wynikiem negatywnym.

 

1.Data przetargu –  5.03.2010 r. 

Miejsce przetargu – Urząd Gminy w Walimiu ul. Boczna 9
Rodzaj przetargu – I  przetarg ustny nieograniczony  

2. Oznaczenie nieruchomości – działka nr 248 o powierzchni 0,51 ha w Niedżwiedzicy , dla której prowadzona jest księga wieczysta SW1W/00074964/3 w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu. 

3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 2

Cena wywoławcza – 7 050 złotych  

4.       Najwyższa cena osięgnięta w przetargu – 30 000 zł

imię i nazwisko nabywcy  - Barbara Milewska   

 

1.Data przetargu –  5.03.2010 r.   

Miejsce przetargu – Urząd Gminy w Walimiu ul. Boczna 9
Rodzaj przetargu – I  przetarg ustny nieograniczony  

2. Oznaczenie nieruchomości – działka nr 326/1 o powierzchni 0,3009 ha w Walimiu, dla której prowadzona jest księga wieczysta SW1W/00030204 w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu.

3.    Do przetargu nikt nie przystąpił z powodu braku wadium  

Osób nie dopuszczonych do przetargu – brak 

4. Cena wywoławcza – 65 800 złotych 

Przetarg zakośczyć się wynikiem negatywnym.  

                                                                                             

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urządzie Gminy w Walimiu na okres 7 dni oraz opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl