Walim,dnia 16.12.2009 r.
 
 
 
                
               O G Ĺ? O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 zostały wywieszone na okres od    17.12. 2009 r. do 7.01.2010 r. wykazy nr 27/2009 i 28/ 2009 z dnia   16.12. 2009 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z Zarządzeniem Nr 332 /2009   Wójta Gminy Walim z dnia    16.12. 2009 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               W Y K A Z    Nr 27/2009
               z dnia   16 grudnia 2009 r. 
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.
 
 
Lp.
 
 
 
 
Numer
KW
 
  
Położenia
Nieruchomości
Numer obrębu
 
 
Numer
ewidencyjny
 
 
Powierzchnia
działki
 
 
Opis
nieruchomości
 
Przeznaczenie
nieruchomości   i sposób
jej zagospodarowania
 
 
Cena nieruchomości 
 
 
1
 
 
SW1W/ 
00067426/8
 
 
 Walim
ul. Wzgórze Wawel
 
 
    480/9 
 
 
  22 m 2
 
 
 
Działka niezabudowana, 
przeznaczona pod budową garażu                                     
 
Teren zabudowy garażowej 
Sposób zagospodarowania
ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
 
 1650, 00 zł.
+ 22 % VAT
cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
 
 
2
 
 
SW1W/ 
00067426/8
 
 
 Walim
ul. Wzgórze Wawel
 
 
    480/10 
 
 
  21 m 2
 
 
 
Działka niezabudowana, 
przeznaczona pod budową garażu                                     
 
Teren zabudowy garażowej 
Sposób zagospodarowania
ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
 
 1600, 00 zł.
+ 22 % VAT
cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami /Tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu .