Walim,dnia    12.11.2009 r.
 
 
 
                
               O G Ĺ? O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został wywieszony na okres od    13.11. 2009 r. do 4.12. 2009 r. wykaz nr 25/ 2009 z dnia    12.11. 2009 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z Zarządzeniem Nr 314 /2009   Wójta Gminy Walim z dnia    12.11. 2009 r.
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               W Y K A Z    Nr 25/2009
               z dnia    12 listopada 2009 r. 
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.
 
 
Lp.
 
 
 
 
Numer
KW
 
  
Położenia
Nieruchomości
Numer obrębu
 
 
Numer
ewidencyjny
 
 
Powierzchnia
działki
 
 
Opis
nieruchomości
 
Przeznaczenie
nieruchomości   i sposób
jej zagospodarowania
 
 
Cena nieruchomości 
 
 
1
 
 
SW1W/ 
00024314/7
 
 
 Zagórze
Śląskie
ul. Drzymały
0010
 
 
   253/2 
 
 
  1130 m 2
 
 
 
Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej,
położona przy drodze nieutwardzonej,
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-   zagrodową.   
 
 Zabudowa mieszkaniowo – zagrodowa.
Sposób zagospodarowania
ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
 
29 000, 00 zł.
+ 22 % VAT
cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
 
 
2
 
 
 SW1W/
00063914/8
 
 
 Zagórze
Śląskie
ul. Drzymały
 0010
 
 
 220/1 
 
 
  1925 m 2
 
 
 
Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej,
położona przy drodze szutrowej ,
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo - usługową.   
 
 Zabudowa mieszkaniowo –  
usługowa.
Sposób zagospodarowania
ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
 
43 000, 00 zł.
+ 22 % VAT
cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
 
 
 
3
 
 
 SW1W/
00063914/8
 
 
 Zagórze
Śląskie
ul. Drzymały
 0010
 
 
 220/2 
 
 
 1853 m 2
 
 
 
Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej,
położona przy drodze szutrowej,
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo- usługową.   
 
 Zabudowa mieszkaniowo –   usługowa.
Sposób zagospodarowania
ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
 
42 000, 00 zł.
+ 22 % VAT
cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
 
 
4
 
 
 SW1W/
00063914/8
 
 
 Zagórze
Śląskie
ul. Drzymały
0010
 
 
 220/3 
 
 
    1635 m 2
 
 
 
Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej,
położona przy drodze szutrowej ,
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo- usługową.   
 
 Zabudowa mieszkaniowo –   usługowa.
Sposób zagospodarowania
ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
 
37 000, 00 zł.
+ 22 % VAT
cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami /Tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu .