Walim, dnia 03 sierpnia 2009 r.
 
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Wójt Gminy Walim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:   
 

 

Oznaczenie nieruchomości
 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena
wywoławcza           ( w zł )
Wadium
(w zł )
Postępienie
( w zł )
 
Działki nr:  
147/11
Powierzchnia 0,0781 ha, obręb Niedźwiedzica
KW nr 508/0
 
 
Nieruchomość niezabudowana, położona przy drodze, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej oraz Ĺ?Ä?k i pastwisk. Działka         o ksztaście regularnym zlokalizowana na terenie nachylonym ze stromym spadkiem do drogi. Słabo urządzona w media komunalne W ewidencji gruntów oznaczona jest jako: pastwisko.   
 
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiedzica, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem A.49 RM – teren zabudowy zagrodowej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.
 
12 200
 
(słownie: dwanaście tysięcy dwieście)
+ VAT
  
 
1 200
 
( słownie:
jeden tysięc dwieście )
 
nie mniej niż
130,00
 
 

 

 
 Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 października 2009r o godzinie 10.30                                                      w sali narad w Urządzie Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. nr 261, poz.2603 ze zm.), upłynÄ?Ĺ? w dniu 21 lipca 2009r.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacÄ? wadium w pieniądzu, w wysokości 1200 ,                   nie później niż do dnia 25 września 2009r. na konto Nr 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524, Gmina Walim, ul. Boczna 9.    Datą dokonania wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
-  dowodu wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu. 
- dowodu tożsamości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępwania przetargowego.
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka       z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępwania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postępienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosię mniej niż 130 zł. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.
Cena nieruchomości, osięgnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się osoby, która wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,   spowoduje odstępienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości:
-          zwrot kosztów dokumentacji w kwocie: 226,42 zł
-          koszty opłat notarialnych i sądowych

Dodatkowych informacji udziela się w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, pok. Nr 7, tel. 074 8494 350. Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl.

 

 

 

 

08-10-2009 r.

I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Walim

 

W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z póżniejszymi  zmianami ) Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przetargu:

Data przetargu – 01.10.2009r.

Miejsce przetargu – Urząd Gminy w Walimiu ul. Boczna 9

Rodzaj przetargu – I przetarg ustny nieograniczony

Oznaczenie nieruchomości – działka nr 147/11 o powierzchni 0,0781 ha w Niedżwiedzicy, dla której prowadzona jest księga wieczysta SW1W/0000508/0 w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu.

Do przetargu nikt nie przystąpił z powodu braku wadium.

Osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu brak.

Cena wywoławcza – 12 200 złotych

Przetarg zakośczyć się wynikiem negatywnym.

 

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urządzie Gminy w Walimiu na okres 7 dni.