Walim, dnia 03 sierpnia 2009 r.
 
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Wójt Gminy Walim ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości:   
 

 

Oznaczenie nieruchomości
 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena
wywoławcza               ( w zł )
Wadium
(w zł )
Postępienie
( w zł )
 
Działka nr:  159/2
Powierzchnia 1,49 ha, obręb Walim
KW nr 71194/4
 
 
Nieruchomość rolna zlokalizowana na peryferiach miejscowości Walim   w sąsiedztwie lasu i użytków zielonych.
 
Brak ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim, nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolnicze.
 
27 000,00
 
(słownie: dwadziełcia siedem tysięce)
  
 
2 700,00
 
( słownie:
dwa tysięce siedemset )
nie mniej niż
270,00
 
( słownie: dwieście sisiedemdziesięt )

 

Przetarg jest ograniczony dla osób będących właścicielami lub współwłaścicieli nieruchomości sąsiadujących z działkÄ? nr 159/2    w Walimiu, z uwagi na to, że nieruchomość posiada dostępu do drogi.
Uczestnictwo w przetargu powinno być zgłoszone nie później niż do dnia 8 września 2009r wraz z okazaniem aktualnego odpisu   z księgi wieczystej, dokumentującego własność lub współwłasność działek: o numerach: 159/1, 160 i 145/62 w obrębie Walim. 
Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2009r o godzinie 10.00                                                                                                         w sali narad w Urządzie Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. nr 261, poz.2603 ze zm.), upłynÄ?Ĺ? w dniu 21 lipca 2009r. Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacÄ? wadium w pieniądzu, w wysokości 2700 zł,                     nie później niż do dnia 5 września 2009r. na konto Nr 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524, Gmina Walim, ul. Boczna 9.   Datą dokonania wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu. 
- dowodu tożsamości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępwania przetargowego.
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka    z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępwania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postępienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosię mniej niż 270 zł. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.
Cena nieruchomości, osięgnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się osoby, która wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,   spowoduje odstępienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości:
-          zwrot kosztów dokumentacji w kwocie: 382,00 zł
-          koszty opłat notarialnych i sądowych
W zależności od uprawnień osoby, która wygra przetarg, zastrzega się możliwość zawarcia warunkowej umowy sprzedaży     i wykonania przez Agencję Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu przysługującego jej na podstawie art. 3 ust.4 ustawy  z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003r. Nr 64, poz. 592). W związku z powyższym przed zawarciem umowy sprzedaży aktu notarialnego przenoszącego własność koniecznym będzie wcześniejsze zawarcie warunkowej umowy sprzedaży, a w przypadku gdy Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego jej prawa zawarta zostanie umowa przeniesienia własności. Przy zawieraniu umowy przeniesienia własności nabywca zobowiązany jest do przedłożenia dowodów o których mowa w art. 7 ust. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Dodatkowych informacji udziela się w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok. Nr 7, tel. 074 8494 350. Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl.

I N F O R M A C J A o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Walim
18-09-2009 r.
I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Walim

W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z póżniejszymi zmianami)
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przetargu:
1. Data przetargu – 10.09.2009r.
Miejsce przetargu – Urząd Gminy w Walimiu ul. Boczna 9
Rodzaj przetargu – I przetarg ustny ograniczony dla właścicieli działek przyległych o numerach: 159/1 160 i 145/62
2. Oznaczenie nieruchomości – działka nr 159/2 o powierzchni 1,49 ha w Walimiu , dla której prowadzona jest księga wieczysta SW1W/00071194/3 w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu.  
3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu   – 1 osoba   
Liczba osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu -   0            
4. Cena wywoławcza – 27 000 złotych
Najwyższa cena osięgnięta w przetargu – 27 270 złotych
Imię i nazwisko nabywcy nieruchomości – Gracjan Rudnicki


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urządzie Gminy w Walimiu na okres 7 dni