Walim, 2009-07-30

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227) Wójt Gminy Walim

informuje, że:

zostały wykonane opracowania ekofizjograficzne do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów objętych uchwałami:

- nr XXXIII/194/09 Rady Gminy Walim z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Długiej w Walimiu, gm. Walim (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim zatwierdzonego uchwałę nr XXXVIII/202/2001 Rady Gminy w Walimiu z dnia 31 października 2001 r.),

- nr XXII/129/2008 Rady Gminy w Walimiu z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Glinno, gmina Walim (dz. nr 183/1 i 192/2).

 

 

Opracowanie znajduje się do wględu w Urządzie Gminy Walim pok. nr 8