Walim,dnia 18.06.2009 r.


 


 


 

O G Ĺ? O S Z E N I E


 


 

Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został wywieszony na okres od 18.06. 2009 roku do 9.07. 2009 roku wykaz nr 18/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z Zarządzeniem Nr 272 /2009 Wójta Gminy Walim z dnia 18 czerwca 2009 r.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

W Y K A Z Nr 18/2009

z dnia 18. 06 2009 roku

nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .

 


 


 

Lp.


 


 


 

Numer

KW


 

 

Położenie

nieruchomości


 


 

Numer

ewidencyjny

Nr obrębu


 


 

Powierzchnia

działki


 


 

Opis

nieruchomości


 

Przeznaczenie

nieruchomości i sposób

jej zagospodarowania

 

Cena

nieruchomości


 


 

1

 

 

SW1W/

70484/6

 

Walim

ul. Wiejska


 

55/4

0009


 

2000 m 2

 


 

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze o nawierzchni asfaltowej .


 


 


 

Nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową .

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.


 


 

62 000, 00 zł.

+ 22 % VAT

Cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu .


 


 

2


 

SW1W/

70484/6


 


 


 

 

Walim

ul. Wiejska

 

55/5

0009


 

2400 m 2

 


 


 

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze o nawierzchni asfaltowej .


 


 


 

Nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową .

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

 


 


 


 

74 000, 00 zł.

+ 22 % VAT Cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu .


 


 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu.